وارد شوید | ثبت نام کنید
اصول احتمال
نام انتشارات نام نویسنده نام مترجم سال نشر تعداد صفحه فصل شابک
سازمان انتشارات جهاددانشگاهي ژین ژاکود- فیلیپ پروتر حمیدرضا مصطفایی- شقایق کرد نوردی 1391 300 بهار 5000

 

فصل اول: مقدمه/ 1
فصل دوم: اصول احتمال/ 7
فصل سوم: احتمال شرطی و استقلال/ 15
فصل چهارم: احتمالات روی فضای متناهی یا شمارا/ 23
فصل پنجم: متغیرهای تصادفی روی فضای شمارا/ 31
فصل ششم: ساختن اندازه احتمال/ 41
فصل هفتم: ساختن اندازه احتمال روی / 47
فصل هشتم: متغیرهای تصادفی/ 59
فصل نهم: انتگرالگیری نسبت به اندازه احتمال/ 65
فصل دهم: متغیرهای تصادفی مستقل/ 81
فصل یازدهم: توزیع­های احتمال روی /.. 95
فصل دوازدهم: توزیع­های احتمال روی /.. 105
فصل سیزدهم: توابع مشخصه/ 123
فصل چهاردهم: ویژگی­های توابع مشخصه/ 131
فصل پانزدهم: مجموع متغیرهای تصادفی مستقل/ 139
فصل شانزدهم: متغیرهای تصادفی گاوسی (توزیع­های نرمال و نرمال چندمتغیره)/ 147
فصل هفدهم: همگرایی متغیرهای تصادفی/ 165
فصل هجدهم: همگرایی ضعیف/ 177
فصل نوزدهم: همگرایی ضعیف و توابع مشخصه/ 197
فصل بیستم: قوانین اعداد بزرگ/ 203
فصل بیست و یکم: قضیه حد مرکزی/ 211
فصل بیست و دوم: فضاهای 2
L و هیلبرت/ 221
فصل بیست و سوم: امید ریاضی شرطی/ 229
فصل بیست و چهارم: مارتینگل‌ها/ 245
فصل بیست و پنجم:‌ زبرمارتینگل‌ها و زیرمارتینگل‌ها/ 253
فصل بیست و ششم: نابرابری‌های مارتینگل/ 257
فصل بیست و هفتم: قضایای همگرایی مارتینگل/ 263
فصل بیست و هشتم: قضیه رادون- نیکودیم/ 279
مراجع/ 285
نمایه/ 287
 

 


آدرس سازمان: تهران خيابان انقلاب خيابان فخررازی خيابان شهدای ژاندارمری پلاک 72 تلفن:66952948-021
آدرس فروشگاه مرکزی: تهران - خيابان انقلاب - بين فلسطين و چهارراه وليعصر فروشگاه و نمايشگاه دائمي كتاب جهاددانشگاهي تلفن: 66487625-021
Copyright ©2021 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved