وارد شوید | ثبت نام کنید
هویت شهر(مبانی،مولفه ها و جلوه ها)
نام انتشارات نام نویسنده نام مترجم سال نشر تعداد صفحه فصل شابک
سازمان انتشارات جهاددانشگاهي دکتر محمّد نقی زاده - 1393 294 تابستان 978-600-102-448-1

اشاره

فصل اول : کلیات ، مقدمات و تعاریف/ 3

تعریف اجمالی شهر و معماری / 3

تعریف اجمالی فضا و مکان / 5

اجمالی در باب موضوعات مربوط به خود / 8

چیستی هویت ؟ / 22

اهمیت هویت برای انسان / 34

هویت و فردیت / 38

میزان حقانیت هویت / 40

تعابیر متشابه با هویت، صفات و ویژگی‌ها / 44

هویت و برخی موضوعات مرتبط / 47

بحران هویت در شهر / 53

هویت ملی ایرانیان / 56

در خاتمه / 58

 

فصل دوم: عوامل تشکیل دهنده هویت / 60

عوامل تشکیل دهنده هویت / 60

جهانبینی / 62

فرهنگ / 65

تمدن / 72

تاریخ / 78

محیط / 81

عوامل مؤثر در تحول و دگرگونی یا استحاله هویت / 86

 مراتب هویت / 88

نتیجه گیری / 103

 

فصل سوم: هویت آثار انسانی و مراتب آن / 105

تأملی در هویت شهر ( مکان) / 106

تأملی در بحران هویت مکان / 109

اهمیت هویت شهر / 112

رابطه هویت مکان با فرهنگ و محیط / 116

هویت مکان و تأثیر آن بر حیات فرهنگی جامعه / 120

طبقه بندی هویت آثار انسانی / 125

نتیجه گیری / 152

 

فصل چهارم: عوامل و مؤلفه های مؤثر در هویت شهر / 155

عوامل فکری / 157

عوامل فرهنگی / 168

عوامل کالبدی  / 173

نتیجه گیری / 187

 

فصل پنجم: جلوه‌های ظهور هویت شهر / 189

جلوه های هویت در شهر / 191

نتیجه گیری / 258

 

فصل ششم: نتیجه گیری و توصیه ها / 261

زمینه های تجلی هویت در آثار انسانی / 262

اهمیت هویت آثار انسانی / 264

هویت مکان از منظر ادراک کننده / 265

هویت مکان و زمینه آن / 270

هویت اسلامی ایرانی / 270

برخی توصیه ها / 273

 

فهرست ها / 281

فهرست آیات و روایات / 282

فهرست تصاویر / 286

فهرست جداول / 287

فهرست نمودارها/ 288

مراجع / 289

 


آدرس سازمان: تهران خيابان انقلاب خيابان فخررازی خيابان شهدای ژاندارمری پلاک 72 تلفن:66952948-021
آدرس فروشگاه مرکزی: تهران - خيابان انقلاب - بين فلسطين و چهارراه وليعصر فروشگاه و نمايشگاه دائمي كتاب جهاددانشگاهي تلفن: 66487625-021
Copyright ©2021 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved