وارد شوید | ثبت نام کنید
سرچشمه اسطوره ها و خدایان در شاهنامه فردوسی
نام انتشارات نام نویسنده نام مترجم سال نشر تعداد صفحه فصل شابک
قزوین مژگان یحیی زاده - 1393 372 تابستان 75-93383-600-978

 

پیشگفتار / هفت
مقدمه / ده
فصل اول: اسطوره
 بخش اول: چیستی اسطوره /1
بخش دوم: اسطوره و نظریات گوناگون / 10
بخش سوم: مرز اسطوره با علم، تاریخ و افسانه / 18
بخش چهارم: اسطوره و زبان و برجسته سازی ادبی / 31
بخش پنجم: تطور اسطوره / 50
فصل دوم: خدایان
بخش اول: خدایان کهن آریایی / 69
بخش دوم: خدایان دیگر اقوام / 107
فصل سوم: فردوسی و شاهنامه
بخش اول: فردوسی / 124
بخش دوم: شاهنامه / 133
فصل چهارم: نمود اسطوره و خدایان در شاهنامه
بخش اول: نقش اسطوره در پیدایش و الوهیت انسان / 166
بخش دوم: شاهان و پهلوانان شاهنامه در اسطوره / 182
بخش سوم: اهریمن و نیروهای اهریمنی / 264
بخش سوم: پدیده های اسطوره ای شاهنامه / 285
فهرست اشکال / 335
فهرست ابیات / 346
فهرست واژگان / 359
فهرست منابع و مأخذ / 363

آدرس سازمان: تهران خيابان انقلاب خيابان فخررازی خيابان شهدای ژاندارمری پلاک 72 تلفن:66952948-021
آدرس فروشگاه مرکزی: تهران - خيابان انقلاب - بين فلسطين و چهارراه وليعصر فروشگاه و نمايشگاه دائمي كتاب جهاددانشگاهي تلفن: 66487625-021
Copyright ©2021 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved