وارد شوید | ثبت نام کنید
تصمیم گیری چند معیاره
نام انتشارات نام نویسنده نام مترجم سال نشر تعداد صفحه فصل شابک
سازمان انتشارات جهاددانشگاهي شهلا چوبچیان و هادی مومنی هلالی 1395 128 زمستان 9786001029936

 کتاب حاضر حاوی دو بخش و مشتمل بر پنج فصل می­باشد. بخش اول شامل سه فصل می‌باشد؛ فصل اول به تشریح تصمیم‌گیری چندمعیاره و انواع آن می­پردازد. فصل دوم با عنوان تکنیک سلسله مراتبی به تفصیل تحلیل سلسله مراتبی، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، اصول بکارگیری فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، مزایای کاربرد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی گروهی و گام­های فرآیند تحلیل سلسله مراتبی را مورد بحث قرار می­دهد. فصل سوم به معرفی نرم­افزار اکسپرت چویس[] به همراه مثال کاربردی اختصاص می­یابد. بخش دوم مشتمل بر دو فصل می­باشد. فصل چهار به تدوین استراتژی و گام­های آن می­پردازد. فصل پنج با یک مثال کاربردی در حوزه ترویج و توسعه کشاورزی با استفاده تلفیقی از تکنیک­های SWOT و AHP مخاطب را با خود همراه می­کند.


 

 پیشگفتار........................................................................................................................................ 5

بخش اول........................................................................................................................................ 7

فصل اول: تصميم‌گيري چند معیاره...................................................................................... 9

مقدمه................................................................................................................................. 9

مدل‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره.................................................................................. 10

مدل‌های تصميم‌گيري چندهدفه.................................................................................... 10

مدل‌های تصميم‌گيري چندشاخصه‌................................................................................ 12

پرسش‌های فصل اول....................................................................................................... 16

فصل دوم: تکنیک سلسله مراتبی...................................................................................... 17

مقدمه.............................................................................................................................. 17

تحلیل سلسله مراتبی...................................................................................................... 18

فرآیند تحلیل سلسله مراتبی.......................................................................................... 19

اصول بکارگیری فرآیند تحلیل سلسله مراتبی................................................................ 20

مزایای کاربرد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی................................................................... 21

فرآيند تحليل سلسله مراتبي گروهي.............................................................................. 23

گام‌های فرآیند تحلیل سلسله مراتبی............................................................................. 24

پرسش‌های فصل دوم...................................................................................................... 30

فصل سوم: معرفی نرم‌افزار EXPERT CHOISE11 به همراه مثال‌های کاربردی...... 31

نرم‌افزار اکسپرت چویس.................................................................................................. 31

نصب نرم‌افزار اکسپرت چویس........................................................................................ 31

کاربرد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی به کمک نرم‌افزار اکسپرت چویس در ترویج و توسعه کشاورزی   32

گام اول: ساخت درخت تصمیم‌گیری.............................................................................. 34

نحوه جابجایی گره‌ها در مدل سلسله مراتبی.................................................................. 36

گام دوم: ورود داده‌ها به نرم‌افزار...................................................................................... 40

راکد کردن....................................................................................................................... 45

گام سوم: تجزیه و تحلیل داده‌ها..................................................................................... 46

تلفیق نتایج...................................................................................................................... 46

بهبود ناسازگاری.............................................................................................................. 49

گام چهارم: تحلیل حساسیت.......................................................................................... 50

انواع تحلیل حساسیت..................................................................................................... 52

تصمیم‌گیری گروهی و تلفیق نظرات............................................................................... 63

مثال کاربردی.................................................................................................................. 67

پرسش فصل سوم............................................................................................................ 79

بخش دوم...................................................................................................................................... 81

فصل چهارم: سوات(SWOT): تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید.................... 83

مقدمه.............................................................................................................................. 83

مدیریت استراتژیک......................................................................................................... 83

تدوین استراتژی............................................................................................................... 85

اجرای استراتژی............................................................................................................... 85

نظارت(ارزیابی) استراتژی................................................................................................ 85

چارچوب جامع تدوین استراتژی...................................................................................... 86

1- مرحله شروع.............................................................................................................. 87

2- مرحله ورودی............................................................................................................ 87

3- مرحله مقایسه........................................................................................................... 92

4-مرحله تصمیم‌گیری.................................................................................................... 95

پرسشهای فصل چهارم.................................................................................................... 98

فصل پنجم: کاربری تلفیقی SWOT و AHP..................................................................... 99

مثال کاربردی.................................................................................................................. 99

پرسش فصل پنجم....................................................................................................... 124

منابع........................................................................................................................................... 125


آدرس سازمان: تهران خيابان انقلاب خيابان فخررازی خيابان شهدای ژاندارمری پلاک 72 تلفن:66952948-021
آدرس فروشگاه مرکزی: تهران - خيابان انقلاب - بين فلسطين و چهارراه وليعصر فروشگاه و نمايشگاه دائمي كتاب جهاددانشگاهي تلفن: 66487625-021
Copyright ©2021 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved