وارد شوید | ثبت نام کنید
هیدرولیک تناسبی
نام انتشارات نام نویسنده نام مترجم سال نشر تعداد صفحه فصل شابک
سازمان انتشارات جهاددانشگاهي پژمان نیک اندیش 1395 174 زمستان 9786004600033

 سامانه های هيدروليك به دليل توان بالا، وزن پايين و فضای کم مورد نياز برای نصب و

مونتاژ، همواره مورد توجه قرار گرفتهاند. امکان کنترل آسان، سريع و دقيق عملگرها و
همچنين افزايش قابل توجه نيرو از جمله مزايای ديگر سامانههای هيدروليك میباشند.
سيلندر هيدروليکی به عنوان يکی از عملگرهای متداول با ساختاری ساده و هزينه کم، امکان
حرکت خطی بار را به خوبی فراهم میکند. مجموعه مزايای يادشده موجب بکارگيری وسيع
سامانههای هيدروليك در صنايع مختلف از جمله صنعت خودروسازی، صنعت هوا و فضا
و ... شده است.
امروزه برای کاهش هزينههای توليد يك محصول خاص در صنعت، کنترل خودکار
عمليات مختلف بهطور گسترده در خط توليد ضرورت دارد )اتوماسيون صنعتی(. از اين رو
در صورت استفاده از عملگرهای هيدروليك در خط توليد، تغيير خودکار جهت، جريان، دبی
و فشار روغن در مدار هيدروليك ضرورت دارد.

 فصل اول: مقدمه ای بر هيدروليك تناسبي 22

1-1 مقدمه 11
2-1 مدار هیدرولیک شامل سوپاپهای کنترل جهت دستی 11
1-1 استفاده از جریان برق برای تغییر وضعیت سوپاپهای کنترل 11
1-1 استتتفاده از ستتوپاپهای تناستتیی برای کنترل مرکت ر 11
هیدرولیک
5-1 بخشهای مخت ف سامانه هیدرولیک تناسیی 11
1-1 مزایای هیدرولیک تناسیی 11
1-1-1 مقایسته ستوپاپهای تناستیی با ستوپاپهای ضند وضعیته 11
متداول
2-1-1 مقایسه هیدرولیک تناسیی با سروهیدرولیک 21
22- فصل دوم: ساختار و عملکرد سوپاپهای تناسبي 44
1-2 ساختار و کرد سولونوئیدهای تناسیی 21
1-1-2 ساختار سولونوئید 21
2-1-2 کرد سولونوئید تناسیی 11
1-1-2 تحریک سوپاپهای کنترل تناسیی 22
1-1-2 کنترل موقعیت ضو متحرک سولونوئید تناسیی 21
2-2 ساختار و کرد سوپاپهای کنترل فشار تناسیی 11
1-2-2 سوپاپ فشارشکن تناسیی 11
2-2-2 سوپاپ کاهنده فشار تناسیی 11
1-2 ساختار و کرد سوپاپهای کنترل جهت تناسیی 11
1 هیدرولیک تناسیی
1-1-2 سوپاپ کنترل جهت تناسیی با کرد مستقیم 11
2-1-2 سوپاپ کنترل جهت تناسیی با کرد غیر مستقیم 11
1-2 ساختار و کرد سوپاپهای کنترل جریان تناسیی 12
44- فصل سوم: سوپاپهای تناسبي: ویژگيهای کاربردی 66
1-1 خصوصیات و منحنیهای کردی سوپاپهای تناسیی 15
2-1 پس اند، محدوده وارون ی و آستانه پاسخ 11
1-2-1 آستانه پاسخ 11
2-2-1 محدوده وارون ی 11
1-2-1 پس اند 12
1-1 منحنی مشخصه سوپاپهای کنترل فشار 11
1-1 منحنیهای مشخصه سوپاپهای کنترل جریان و جهت 11
1-1-1 ه پوشانی 51
2-1-1 برآمدگیهای ضو متحرک سوپاپهای تناسیی 51
5-1 خصوصیات دینامیکی سوپاپهای کنترل تناسیی 16
1-5-1 زمان کسالع ل سوپاپهای تناسیی 16
2-5-1 بسامد بحرانی سوپاپهای تناسیی 11
1-1 محدوده بکارگیری سوپاپ های تناسیی 15
66- فصل چهارم: تقویتکننده و ویژگيهای ورودی مبنا 44
1-1 مقدمه 11
2-1 وامد پردازش ر در سامانههای هیدرولیک تناسیی 12
1-1 ساختار و کرد تقویتکننده 16
1-1-1 تعدیل کننده پهنای پالس 11
2-1-1 اثر دیتر 11
فهرست مندرجات 1
1-1-1 گرمای ایجاد شده در تقویت کننده 15
1-1 تنظیم تقویت کننده 11
1-1-1 جیران ه پوشانی سوپاپ 11
2-1-1 تنظیم تقویتکننده 11
5-1 مشخصات ورودی مینا 26
44- فصل پنجم: هيدروليك تناسبي کاربردی 104
1-5 کنترل سر ت رهای هیدرولیک 25
1-1-5 دبی روغن یوری از ستتتوپتاپهتای کنترل جهتت و 25
جریان
2-1-5 کنترل سر ت وابسته به بار با سوپاپهای کنترل جهت 25
تناسیی
1-1-5 کنترل سر ت سی ندر هیدرولیک مستقل از بار وارد بر 21
آن
1-1-5 مدار بازیاب 11
5-1-5 ج وگیری از مرکت شتاب دار بار 11
2-5 ج وگیری از نشت روغن در مدار هیدرولیک 15
1-5 تنظیم موقعیت قرارگیری ضو متحرک ر 11
1-5 مصرف بهینه انرژی در مدارهای هیدرولیک تناسیی 11
1-1-5 بکارگیری پ پ جابجایی ثابت و ستوپاپ کنترل جهت 166
تناسیی مرکز بسته
2-1-5 بکارگیری پ پ جابجایی ثابت و ستوپاپ کنترل جهت 166
تناسیی مرکز باز
1-1-5 بکتارگیری پ تپ جتابجتایی ثتابتت و انیتاره در مدار 161
هیدرولیک
2 هیدرولیک تناسیی
1-1-5 استفاده از پ پ جابجایی متغیر در مدار هیدرولیک 161
101- فصل ششم: تعيين مشخصههای حرکتي سيلندرهای هيدروليك 146
1-1 مقدمه 161
2-1 توالی مرکت سی ندر هیدرولیک 111
1-1 وامتل موثر بر زمتان پی تایش ضتتتو متحرک ستتتی نتدر 111
هیدرولیک
1-1 تعیین نرخ جریان روغن سوپاپ کنترل جهت تناسیی 111
1-1-1 جریان اس ی سوپاپ کنترل جهت تناسیی 111
2-1-1 تعیین دبی روغن یوری از سوپاپ جهت تناسیی 111
5-1 تعیین ستتر ت ضتتو متحرک ستتی ندر هیدرولیک متوازن 112
صرفنظر از بار وارده و نیروهای اصطکاک
1-1 تعیین ستر ت ضتو متحرک ستتی ندر هیدرولیک دو رفه 122
نامتوازن صرفنظر از بار وارده و نیروی اصطکاک
1-1 تعیین ستر ت ضتو متحرک ستتی ندر هیدرولیک دو رفه 116
متوازن با در نظر گرفتن بار و نیروی اصطکاک
1-1-1 مداکثر نیروی پیستون 116
2-1-1 نیروی پیستون در هن ام مرکت آن با سر ت ثابت 111
1-1-1 فشتار روغن ناشتی از ا ال بار، فشار محفظه سی ندر 111
و اختلاف فشار روغن در سوپاپ کنترل
1-1-1 محاستتتیه ستتتر ت مرکت ضتتتو متحرک ستتتی ندر 111
هیدرولیک
2-1 تعیین ستر ت ضتو متحرک ستتی ندر هیدرولیک دو رفه 111
نامتوازن تحت تاثیر بار و نیروی اصطکاک
فهرست مندرجات 1
1-2-1 مداکثر نیروی پیستون 111
2-2-1 نیروی در دسترس ضو متحرک سی ندر هیدرولیک در 111
هن ام مرکت آن با سر ت ثابت
1-2-1 فشار روغن ناشی از ا ال بار، فشار محفظه و اختلاف 116
فشار روغن در سوپاپ کنترل
1-2-1 محاسیه سر ت مرکت ضو متحرک سی ندر 111
5-2-1 تاثیر بار بر کرد سی ندر هیدرولیک 111
1-2-1 انتخاب پ پ 111
1-1 تاثیر بسامد ییعی سی ندر هیدرولیک بر روی شتاب مرکت 115
ضو متحرک آن
1-1-1 شتیاهت کرد ستی ندر هیدرولیک با ستامانه جرم و 115
فنر
2-1-1 محاسیه بسامد ییعی سی ندر هیدرولیک 111
1-1-1 تاثیر بستامد ییعی ستی ندر هیدرولیک بر زمان مرکت 111
ضو متحرک
16-1 تعیین مستافت پی وده شتده توستو ضو متحرک سی ندر 151
هیدرولیک در هن ام مرکت شتاب دار آن
144-146
141-166

آدرس سازمان: تهران خيابان انقلاب خيابان فخررازی خيابان شهدای ژاندارمری پلاک 72 تلفن:66952948-021
آدرس فروشگاه مرکزی: تهران - خيابان انقلاب - بين فلسطين و چهارراه وليعصر فروشگاه و نمايشگاه دائمي كتاب جهاددانشگاهي تلفن: 66487625-021
Copyright ©2021 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved