وارد شوید | ثبت نام کنید
ایمونولوژی
نام انتشارات نام نویسنده نام مترجم سال نشر تعداد صفحه فصل نوبت چاپ
سازمان جهاددانشگاهی واحد تهران محمد وجگانی . 1399 1264 تابستان 14

 

در این کتاب پس از تاریخچه و سیر تحول ایمنی و کلیات پاسخ های دفاعی بدن به شرح ساختار دستگاه دفاعی بدن، پادگن، پادتن، کلیات واکنش های ایمنی، دستگاه عامل مکمل، سیتوکینها، دستگاهو ژنهای پاسخ ایمنی، تنظیم پاسخ های ایمنی، واکنش های تخریب سنجی، تحول و خود ایمنی، ایمونوهماتولوژی و..... بررسی شده است.

 

 

مقدمه چاپ دوازدهم 11

مقدمه چاپ سیزدهم 13

فصل 1: تاريخچه 57 

برندگان جايزه نوبل در ايمني‌شناسي 64 

منابع 66 

فصل 2: ساختار سيستم دفاعي بدن 67 

1- سلول‌هاي دفاعي 67 

سلول‌های ایمنی اکتسابی 68 

لنفوسيت‌ها 68 

لنفوسيت‌هاي T 70 

زير گروه‌هاي لنفوسیت‌های T 70 

سایر زیرگروه‌های سلول T 73 

لنفوسيت‌هاي B 73 

سلولهای ذاتی لنفاوی (ILCs) 76 

سلول‌هاي LAK‌ 77 

سلول‌های دندریتیک (DCs) 78 

دسته‌بندی  DCها 78

سلول‌های دندریتیک فولیکولی  (FDCs) 80 

فاگوسیت‌های تک هسته‌ای 80 

نوتروفيل‌ها 83 

ائوزينوفيل‌ها 84 

ماست‌سل‌ها  84 

 بازوفيل‌ها 85 

2- بافت‌ها و اندام‌هاي سيستم ايمني 85 

الف ـ اعضای لنفاوي مركزي (اوليه) 86 

1- تيموس  86 

گزينش و تكامل لنفوسيت‌هاي T در تيموس 89 

2- بورس فابریسیوس  و بافت‌های معادل آن 91 

3- مغز استخوان 92 

ب) اعضاي لنفاوي محيطي (ثانويه) 93 

1- غده‌هاي لنفاوي 93 

لنفوسیت‌های T و B در غدد لنفاوی 94 

2- گره‌هاي لنفاوي 96 

3- بافت‌هاي لنفاوي وابسته به مخاط 97 

4- طحال 97 

منابع 99 

فصل 3: انواع سلول‌های CD4+T 101

سلول‌های  TH1 101 

عملکردهای سلول‌ TH1 102 

سلول‌های  TH2 103 

عملکردهای سلول‌های  TH2 103 

نقش سلول‌های TH2 در دفاع میزبان 104 

سلول‌های  TH17 105 

عملکردهای سلول‌های  TH17 106 

نقش سلول‌های TH17 در دفاع میزبان 107 

سلول‌های TH17 در بیماری‌های عفونی 107 

سلول‌های TFH 108 

سلول‌های Treg 109 

سلول‌های Treg و عرضه FoxP3 112 

بقاء و فناء سلول‌های Treg 112 

کنترل خارجی 113 

کنترل داخلی 113 

سلول‌های هازوت  114 

بی ثباتی و انطاف پذیری زیرگروه‌های اجرایی سلول‌های CD4+T 114 

TH17 و Treg در التهاب خودایمن 115 

ارتباط بین سلول‌های TH1- TH2- TH17 117 

تنوع و انعطاف‌پذیری در تمایز سلول‌های FoxP3+ 117 

عدم عرضه FoxP3 و بقا سلول‌های Treg 119 

چشم‌انداز اپی‌ژنتیکی تمایز سلول‌های TH 119 

سلول‌های TH9 120 

IL-9 در بیماری‌های آلرژیک 120 

سلول‌های TH22 121 

سلول‌های CD4+T سیتوتوکسیک 121 

فنوتیپ و نقش سلول‌های CD4+T TC 122 

سلول‌های NKT 122 

نقش سلول‌های NKT در پاسخ‌های ایمنی 126 

سلول‌های T  گاما دلتا (Tɣɚ ) 126 

سلول‌های MAIT 127 

منابع 128 

فصل 4: آنتي‌ژن 131 

تعريف 131 

1- بيگانگي 132 

2- اندازه مولكولي 132 

3- پيچيدگي‌ شيميايي 132 

4- ساختار ژنتيكي ميزبان 133 

5- چگونگي مواجهه ميزبان با آنتي‌ژن 133 

شاخص‌هاي‌ آنتي‌ژني  يا اپي‌تپ‌ها 134 

هاپتن‌ها 136 

الف: انواع آنتي‌ژن‌ها از نظر ماهيت 138 

1- پروتئين‌ها 138 

2- پلي‌ساكاريدها 139 

3- اسيدهاي نوكلئيك 139 

4- ليپيدها 140 

5- آنتي‌ژن‌هاي ساختگي 140 

6- آلرژن‌‌ها 141 

ب: انواع آنتي‌ژن‌ها از نظر ارتباط گونه‌اي 141 

1- اتو آنتي‌ژن 141 

2- هتروآنتي‌ژن 142 

3- ايزوآنتي‌ژن‌ (آلوآنتي‌ژن) 142 

4- آنتي‌ژن هتروفيل 142

5- گزنو آنتي‌ژن 142 

ج: انواع آنتي‌ژن‌ها از نظر ايجاد پاسخ 142 

1- آنتي‌ژن هومولوگ 142 

2- آنتي‌ژن هترولوگ 142 

د: انواع آنتي‌ژن‌ها از نظر ارتباط با تيموس 143 

1- آنتي‌ژن‌هاي وابسته به تيموس  (TD Ag) 143 

2- آنتي‌ژن‌هاي مستقل از تيموس  (TI Ag) 143 

پاسخ به آنتي‌ژن‌هاي Ti-2 144 

ناتواني آنتي‌ژن‌هاي Ti-2 در تحريك سلول‌هاي B‌ نابالغ 145 

تبديل كلاس ايمونوگلوبوليني در پاسخ به آنتي‌ژن‌هاي Ti 145 

هـ : انواع آنتي‌ژن‌ها از نظر عرضه و شناسايي 146 

1- آنتي‌ژن‌هاي معمولي 146 

2- سوپر آنتي‌ژن‌ها 146 

پاسخ به سوپر آنتي‌ژن‌ها 149 

نحوه اتصال به MHC و عرضه توسط APCها 149 

منابع 152 

فصل 5: آنتي‌بادي 153

ايمونوگلوبولين‌ها 154 

ساختمان ايمونوگلوبولين‌ها 154 

IgG 156 

بخش‌هاي مختلف مولكول IgG 158 

ناحيه لولا 159 

زيركلاس‌هاي IgG 159 

IgM 162 

IgA 164 

IgA ترشحي 167 

جزء ترشحي (SC) 168 

جايگاه‌هاي سنتز IgA 169 

زنجيره J 170 

IgD 170 

IgE 172 

اجزاء و متعلقات ايمونوگلوبولين‌ها 173 

ناحيه متغير ايمونوگلوبولين‌ها 173 

نواحي فوق‌العاده متغير 174 

سنتز و بيان ايمونوگلوبولين 175 

ويژگي‌هاي ايمونوگلوبولين‌ها 176 

نقش ناحيه Fc ايمونوگلوبولين‌ها 176 

ايديوتيپ 177 

آلوتيپ‌ها 177 

ساختمان شيميايي ايمونوگلوبولين‌ها 178 

هيدروليز ايمونوگلبولين‌ها توسط پاپائين 178 

هيدروليز پپسيني ايمونوگلوبولين‌ها 179 

هيدروليز ايمونوگلوبولين‌ها توسط كيموتريپسين 179 

تأثير پلاسمين بر ايمونوگلوبولين‌ها 180 

كرايوگلوبولين‌ها 180 

پيروگلوبولين‌ها 180 

رسپتورهاي ناحيه Fc ‌IgG 181 

 (CD64)FcRI 182 

رسپتورهاي IgA 185 

رسپتورهاي IgE 185 

منابع 186 

فصل 6: سیستم کمپلمان 189

مقدمه 189

اجزاء و مسیرهای فعالیت کمپلمان 190

مسیرهای مختلف فعال شدن سیستم کمپلمان 191 

مسیر کلاسیک فعال شدن کمپلمان 192 

مسیر فرعی فعال شدن کمپلمان 195

مسیر لکتیني فعال شدن کمپلمان 196  

مسیر انتهایی فعالیت کمپلمان 200

پروتئین‌های کنترل‌کننده کمپلمان 202

رسپتورهای سیستم کمپلمان 206

آثار بیولوژیک فعالیت سیستم کمپلمان 210

کمپلمان و بیماری‌ها 215

منابع 217

فصل 7: سیستم اصلي سازگاری نسجی 219

MHC 219 

مولکول‌های MHC 220 

ساختار ژنتیکی MHC 221 

آنتی‌ژن‌های کلاس HLA-I 223 

آنتی‌ژن‌های کلاس HLA-II 225 

بیان مولکول‌های MHC-I و  MHC-II 229 

آنتی‌ژن‌های کلاس HLA-III 230 

آنتی‌ژن‌های HLA غیرکلاسیک 231 

HLA-E 231 

HLA-G 232 

مولکول‌های شبه MHC 232 

مولکول‌های MIC 232 

FcRn 233 

CD1 233 

T22 و T10 235 

ویژگی‌های آنتی‌ژنی و ژنی HLA 235 

ژن‌های پاسخ ایمنی 237 

HLA و بیماری‌ها 238 

HLA‌ و پیوند اعضاء 240 

تعیین HLA 240 

واکنش‌ مختلط لکوسیتی (MLR) 241 

آزمایش PLT 244 

آزمایش کراس‌مچ یا تست سازگاری 244 

PCR 244 

منابع 245 

فصل 8: ايمونوژنتيك 247 

بازآرايي ژنومي 247 

ايجاد تنوع رسپتور آنتي‌ژني‌ 248 

ژنتيك ايمونوگلوبولين‌ها 250 

1- تئوري خط سرنوشتي 250 

2- تئوري پيكره‌اي ژنتيكي 251  

3- تئوري بازتركيبي پيكره‌اي 251  

لنفوسيت‌هاي B و ژن‌هاي ايمونوگلوبوليني 252  

بازآرايي ژن‌هاي ايمونوگلوبوليني 255  

سازمان ژنتيكي 255  

ترتيب بازآرايي ژني 257  

مكانيسم‌هاي بازآرايي 260  

گنجينه آنتي‌بادي‌ها 262  

1- تعداد ژن‌هاي ژنوم اصلي 262  

2- تنوع تركيبي 263  

3- تنوع الحاق 264  

4- آرايش انواع زنجيره‌هاي سبك و سنگين 264  

5- موتاسيون سوماتيك 264  

عرضه انواع مختلف ايمونوگلوبولين‌ها 265  

عرضه هم‌زمان IgM و IgD 265 

ترشح ايمونوگلوبولين‌ها 266 

تغيير كلاس زنجيره سنگين 267

موتاسيون سوماتيك در ژن‌هاي ايمونوگلوبوليني 267  

رونوشت‌برداري، ترجمه و توليد آنتي‌بادي 270  

ژنتيك رسپتور سلول T 271  

ساختمان منطقه ژني TCR 271  

سازمان‌ لكوس زنجيره δ و  رسپتور سلول T در انسان‌ 273  

بازآرايي در VDJ 274  

پيام‌هاي شناسايي كه منجر به بازآرايي VDJ مي‌شوند. 275  

سازوكار بازآرايي VDJ 276  

1- سيناپس 276  

2- شكستگي 276  

3- باز نمودن سنجاق سر و پردازش نهايي: 277  

4- الحاق: 277  

حذف آللي 280  

تنظيم اپي‌ژنتيك: تغييرات هسيتوني و متيلاسيون. 280  

منابع 282 

فصل 9: پردازش و عرضه آنتی‌ژن 283 

انواع سلول‌های عرضه‌کننده آنتی‌ژن 285 

الف: پردازش آنتی‌ژن‌های بیگانه و عرضه درکنار MHCII 287 

1) جذب پروتئین‌های خارج سلولی به داخل وزیکول‌های APC 287 

2) فرآوری پروتئین‌ها 288 

3) تولید و انتقال مولکول‌های کلاس MHCII به اندوزوم‌ها 291 

4) الحاق پپتیدها به مولکول‌های MHCII 292 

5) عرضه کمپلکس پپتید ـ MHCII بر سطح APC 293 

ب: پردازش آنتی‌ژن‌های سیتوزولی جهت عرضه در کنار مولکول‌های MHCI 293 

1) تولید پروتئین‌ها در سیتوزول 294 

2) تجزیه پروتئولیتیک پروتئین‌های سیتوزولی 294 

3) انتقال پپتیدها از سیتوزول به شبکه اندوپلاسمی 297 

4) تشکیل کمپلکس پپتید ـ MHC I در ER 298 

5) عرضه کمپلکس‌های پپتید ـ کلاس I 299 

عرضه متقاطع 300 

ج: پردازش آنتی ژن‌های لیپیدی در کنار مولکول‌های CD1 301 

منابع 304 

فصل 10: مولكول‌هاي ايمونولوژيك 305 

CD1 305 

CD2 306 

نقش CD2 307 

كمپلكس CD3 308 

ساختمان پلي‌پپتيدهاي CD3 308 

مولكول‌هاي CD4 و CD8 310 

نقش CD4 و CD8 312 

CD5 312 

نقش CD5 313 

CD10 313 

CD11 313 

CD14 314 

 (FcRIII) CD16 314 

CD18 315 

CD19 315 

CD20 315 

CD21 316 

CD22 316 

CD23 316 

CD25 317 

CD28 317 

(TNFRSF8) CD30 317 

CD31 318 

 (FcRII) CD32 318 

CD34 318 

(CR1) CD35 319 

CD36 319 

CD40 319 

CD43 320 

CD44 320 

CD45 يا آنتي‌ژن مشترك لكوسيتي  (LCA) 320 

ساختمان CD45 320 

CD45R 322 

نقش CD45 322 

CD46 323 

CD47 324 

CD49d 324 

CD54 324 

CD55‌ (DAF)  325 

CD58 325 

(MIRL) CD59‌ 325 

CD62 (سلكتين‌ها) 325 

CD64 326 

CD66 326 

CD69 326 

CD74 326

B7 327 

CD79a (Igαα)و CD79b (Igβ) 327 

CD81(TAPA-1) 327 

CD88 328 

CD89 328 

(Thy-1) CD90 328 

CD94 328 

CD95 يا مولكول Fas 328 

CD102 يا مولكول ICAM-2 329 

CD103 330 

CD106 330 

CD118 330 

CD119 330 

CD120 330 

CD121 331 

CD134 (TNFRSF4 , OX40) 331 

CD141  (BCDA-3، ترومبومودولین) 331 

 (SLAM) CD150 331 

CD152 يا مولكول CTLA-4‌ 331 

CD154 332 

CD158 332 

CD159a (NKG2A) 332 

CD159c (NKG2C) 332 

CD162 (PSGL-1) 332 

CD178 333 

CD206 333 

CD207 (لانگرين) 333 

(DC-SIGN ) CD209 333 

CD223 (LAG3) 334 

CD224 (2B4) 334 

CD247 (TCR ζ Chain) 334 

CD252 (لیگاند OX40) 334 

(TAC1) CD267 334 

CD268 335 

(BCMA) CD269 335 

(PD-L2) CD273 و (PD-L1) CD274 335 

(ICOS-L ) CD275 335 

CD303 (CLEC4C, BCDA2) 335 

CD304 (BCDA4, Neuropilin) 336 

(NKG2D) CD314 336 

CD357 (TNFRSF18, GITR) 336 

(SIPRI) CD363 336 

CD365 (TIM1, HAVCR1) 336 

CD366 (TIM3, HAVCR2) 337 

CD369 (DECTIN1, CLEC7A) 337 

منابع 338 

فصل 11: انتقال پيام فعالسازی در لنفوسيت‌ها 339 

شناسايي آنتي‌ژن توسط لنفوسيت‌ها 339 

ساختمان كمپلكس TCR 340 

ساختار رسپتور لنفوسيت T (TCR) 342 

پيام‌رساني رسپتور لنفوسيت‌های T (TCR) و B (BCR) 343 

تشكيل سيناپس ايمونولوژيك 344 

فعال شدن تيروزين كينازها و فسفوريلاسيون ITAMهاي CD3 و زنجيره ζ 346 

فعال شدن ابتدايي Lck 347 

فعال شدن پروتئين‌هاي آداپتور 348 

فعال شدن فاكتورهاي نسخه‌برداري AP-1، NFAT و NF-B 349 

پروتئين 1 فعال‌كننده (AP-1)‌  349 

NF-B‌  و NFAT‌ 350 

سلول‌هاي كشنده طبيعي (NK)، مولكول‌ها و رسپتورهاي سطحي: 352 

الف) رسپتورهاي مهاري سلول‌هاي NK: 353 

ويژگي رسپتورهاي مهاري براي انواع MHC-I 354 

ب) رسپتورهاي فعال كننده سلول‌هاي NK: 355 

منابع 359 

فصل 12: سایتوکاین‌ها 361 

مقدمه 361 

خانواده‌های سایتوکاین‌ها 363 

سایتوکاین‌های خانواده IL-1 364

رسپتورهای سایتوکاین‌های خانواده IL-1 366 

پیام‌رسانی رسپتورهای IL-1 366 

سایتوکاین‌های خانواده هماتوپوئتین 367 

زیرخانواده دارای زنجیره  مشترک با رسپتور IL-2 368 

زیرخانواده با  مشترک یا GM-CSF 368 

زیرواحد رسپتور gp130 369 

خانواده اینترفرون‌ها (سايتوكاين‌های کلاس دو) 369 

رسپتورهای اینترفرون 369

اعضای خانواده TNF 370 

رسپتورهای TNF 370 

پیام‌رسانی رسپتورهای خانواده TNF 371 

صدور پیام از رسپتور TNF 371 

انتقال پیام رسپتور (TNF-R) TNF 372 

خانواده IL-17 373 

رسپتورهای خانواده IL-17 375 

خانواده کموکاین‌ها 375 

ساختار کموکاین‌ها 376 

پیام‌ رسانی رسپتورهای کموکاینی 377 

اینترلوکین‌ها 379 

اینترلوکین 1 (IL-1) 379 

اینترلوکین 2 (IL-2) 380 

اینترلوکین 3 (IL-3) 381 

اینترلوکین 4 (IL-4) 382 

اینترلوکین 5 (IL-5) 382 

اینترلوکین 6 (IL-6) 383 

اینترلوکین 7 (IL-7) 384 

اینترلوکین 8 (IL-8) 384 

اینترکولین 9 (IL-9) 384 

خانواده IL-10 385 

اینترلوکین 10 (IL-10) 385 

اینترلوکین 11 (IL-11) 386 

اینترلوکین 12 (IL-12) 387 

مهار تولید IgE 387 

فعالیت ضد توموری IL-12 389 

اینترلوکین 13 (IL-13) 389 

اینترلوکین 14 (IL-14) 390 

اینترلوکین 15 (IL-15) 391 

اینترلوکین 16 (IL-16) 391 

اینترلوکین 17 (IL-17) 392 

اینترلوکین 18 (IL-18) 393 

اینترلوکین 19 (IL-19) 395 

اینترلوکین 20 (IL-20) 396 

اینترلوکین 21 (IL-21) 396 

بيولوژي IL-21 396 

اینترلوکین 22 (IL-22) 398

اینترلوکین 23 (IL-23) 399 

اهمیت محور IL-23 – IL-17 399 

پاسخ‌های التهابی موضعی 400 

اینترلوکین 24 (IL-24) 401 

اینترلوکین 25 (IL-25) 401 

اینترلوکین 26 (IL-26) 401 

اینترلوکین 27 (IL-27) 402 

اینترلوکین 28 و 29 (IL-28 و IL-29) 403 

اینترلوکین 30 (IL-30) 403 

اینترلوکین 31 (IL-31) 403 

اینترلوکین 32 (IL-32) 403 

اینترلوکین 33 (IL-33) 404 

اینترلوکین 36 (IL-36) 404 

اینترفرون‌ها 404 

اینترفرون‌های کلاس I 405 

اینترفرون کلاس II یا اینترفرون گاما (IFN) 405 

خواص اینترفرون‌ها 406 

فاکتورهای محرک رشد رده‌های سلولی خونساز 406 

فاکتورهای نکروزدهنده توموری 408 

منابع 410 

فصل 13: کموکاین‌ها 417 

مقدمه 471 

 کموکاین‌ها 420 

IL-8 420 

GRO 420 

IP-10 ، PF-4  و Mig 420 

 کموکاین‌ها 421 

MCP-1 421 

RANTES 422 

(TCA-3)I-309 422 

کموکاین‌های جدید 422 

ساختمان کموکاین‌ها 422 

ایجاد اولیگومر 423 

ایجاد هترودایمر 424 

اتصال کموکاین‌ها با گلیکوزآمینو‌گلیکان (GAG) 424 

اهمیت بخش پیام‌رسان انتهای آمینی کموکاین‌ها 425 

اثر پروتئازها بر روی کموکاین‌ها و انتقال پیام 425 

رسپتورهای کموکاین‌ها 427 

فعال شدن رسپتورها 428 

اولیگومر شدن رسپتور 429 

انتقال پیام 429 

راه‌های مهار واکنش کموکاین ـ رسپتور 430 

مولکول‌های مهارکننده رسپتورها 430 

CXCR4/CCR5 مهارکننده ورود HIV 430 

آنتاگونیست‌های CCR1 431 

نقش سیستم کموکاینی در لانه‌گزینی 431  

کنترل کموکاینی تجمع سلول‌های ایمنی 433  

کنترل کموکاینی در اندام‌های لنفوئیدی لايه سوم 434 

کنترل کموکایني سلول‌های ایمنی در بافت‌های محیطی 434  

نوتروفیل‌ها 435  

ائوزینوفیل‌ها و بازوفیل‌ها 436 

ماست‌سل‌ها 436 

مونوسیت‌ها 437  

سلول‌های دندریتیک 437 

لنفوسیت‌ها 438 

سلول‌های T‌ تنظیمی(Treg) 439 

لنفوسیت‌های ذاتی 440 

کنترل کموکاینی التهاب حاد 441 

کنترل کموکاینی پاسخ‌های ایمنی اکتسابی 442 

گردش لنفوسیت‌ها در گره‌های لنفی 443 

تحریک سلول‌های CD8+T 445 

تحریک سلول‌های TH1 CD4+ 445 

تحریک سلول‌های CD4+TH2 و سلول‌های CD4+TFH 446 

فعال‌سازی سلول‌های B 446 

منابع 448 

فصل 14: ايمني سلولي 449 

فعال شدن لنفوسيت‌هاي T 450 

ازدياد حساسيت تأخيري 451 

سلول‌هاي عرضه‌كننده آنتي‌ژن 452 

نقش مولكول‌هاي چسبان و كمك محرك¬ها در ايمني سلولي 456 

ساير مسيرهاي كمك محركي 461 

سلول‌هاي اندوتليال سياهرگي و التهاب 462 

نقش اجرايي لنفوسيت‌هاي T 463 

تكثير و تمايز سلول‌هاي T 464 

مرحله اول: شناسايي آنتي‌ژن و اتصال به آن 466 

مرحله دوم: فعال شدن CTLها. 466 

مرحله سوم: وارد ساختن ضربه‌ي كشنده  به هدف. 466 

مرحله چهارم: جدا شدن CTLها از سلول هدف 466 

مرحله پنجم: مرگ محتوم سلول هدف 467 

سلول‌هاي T خاطره‌اي 467 

ويژگي‌هاي سلول‌هاي T خاطره‌اي 468 

منابع 470 

فصل 15: ايمني هومورال 471

شناسايي آنتي‌ژن و فعال‌شدن سلول B 472 

تكثير و تمايز سلول‌هاي B 474 

پاسخ‌هاي وابسته به سلول T كمكي عليه آنتي‌ژن‌هاي پروتئيني 475 

مهاجرت سلول‌هاي B و T فعال به فوليكول 478 

تكثير اوليه سلول B و توليد آنتي‌بادي‌هاي با طول عمر كوتاه 478  

تشكيل مراكز زايا در فوليكول‌های غدد لنفاوي 479  

القا و عملکرد سلول‌های T یاریگر فولیکولی: 482  

تغيير كلاس آنتي‌بادي 483  

مكانيسم مولكولي تغيير كلاس آنتي‌بادي 484  

جهش سوماتيك و بلوغ ميل پيوندي 485  

تمايز سلول‌هاي B به پلاسماسل‌ها 487  

توليد سلول‌هاي B خاطره‌اي 487  

نقش تنظیم کننده‌های نسخه برداری در تغیین سرنوشت سلول‌های B فعال شده: 488

پاسخ ايمني هومورال عليه آنتي‌ژن‌هاي مستقل از سلول T 489

عملكرد اجرايي آنتي‌بادي‌ها 490  

خنثي‌سازي ميكروب‌ها و توكسين‌هاي باكتريايي 490  

تخريب پاتوژن‌هاي پوشيده شده با آنتي‌بادي‌ها (اپسونيزاسيون) و بيگانه‌خواري 491  

سلول‌كشي با واسطه سلولي وابسته به آنتي‌بادي ADCC)‌ ( 492  

سلول‌كشي با واسطه فعال شدن كمپلمان 493 

منابع 494 

فصل 16: تولرانس 495 

ويژگي‌هاي تولرانس ايمونولوژيك 496 

تولرانس لنفوسيت‌هاي T 499 

الف) تولرانس مركزي لنفوسيت‌هاي T 500 

ب) تولرنس محيطي لنفوسيت‌هاي T 502 

۱-آنرژي كلوني 502 

۲-ناديده انگاشتن كلوني 505 

۳- مهار با واسطه‌ي سلول‌هاي Treg‌ 506 

عملكرد سلول‌هاي Treg 507 

۴- مرگ متعاقب فعاليت 508 

تولرانس سلول‌هاي B 510 

الف) تولرانس مركزي سلول‌هاي B 510 

۱-ويرايش رسپتوری 510 

۲-حذف كلوني 511

۳-آنرژي کلونی 511

ب) تولرانس محيطي سلول‌هاي B 511 

۱- آنرژي کلونی 512

۲-حذف كلوني 512

۳-تنظیم توسط رسپتورهاي مهاري 512

۴-دفع فوليكولي 513

تولرانس در مقابل آنتي‌ژن‌هاي بيگانه 513 

تولرانس دهاني 514 

تحمل به میکروب‌های همزیست 515 

آپوپتوزیس 515 

1) آپوپتوز با واسطه رسپتور (مسیر خارجی) 518 

2) مسیر داخلی آپوپتوز (مسیر میتوکندریایی) 521 

تنظیم‌کننده‌های آپوپتوز 524 

منابع 525 

فصل 17: ايمني مخاطي 527 

ایمنی مخاطي 527 

انواع سطوح مخاطی 528 

بافت‌های لنفاوی مخاطی یا ‌MALT‌ 530 

بافت‌های لنفاوی در مخاطات گوارشی 531 

ایمنی ذاتی در GALT 531 

نقش و ساختار بافت‌های لنفاوی مخاطی 534 

الف ـ بافت‌های لنفاوی سازمان یافته مخاطی (O-MALT) 535 

1- لنفوسیت‌ها در O-MALT 536 

2- سلول‌های عرضه‌کننده آنتی‌ژن 537 

ب ـ بافت‌های لنفاوی منتشر مخاطی (D-MALT) 537 

لنفوسیت‌های درون اپی‌تلیالی (IELs) 537 

لنفوسیت‌های لامیناپروپریا 539 

سلولهای لنفوئید ذاتی (ILC)2 در مخاط روده 540 

انتروسیت‌ها و عرضه آنتی‌ژن 541 

نفوذ آنتی‌ژن به O-MALT 541 

الف ـ اپی‌تلیوم مجاور فولیکول (FAE) 541 

ب ـ سلول‌های M 542 

ج ـ نقل و انتقال آنتی‌ژن 545 

سلول‌های M، مناطق نفوذ میکروارگانیزم‌های پاتوژن 547 

سلول‌های دندریتیک (DC) در مخاطات گوارشی 548 

ایمنی اکتسابی در مخاطات گوارشی 551 

لنفوسیت‌های B مخاطی و تولید IgA 551 

نقش IgA ترشحی در تنظیم پاسخ‌های ایمنی 553 

مهاجرت و لانه‌گزینی  لنفوسیت‌ها 554 

IgA ترشحی 555 

نقل و انتقال درون اپی‌تلیالی IgA 556 

1- رسپتور پلی‌مری ایمونوگلوبولینی (pIgR)‌ 556 

2- اتصال IgA به رسپتور ایمنوگلوبولینی 557 

مکانیزم‌های حفاظتی IgA‌ ترشحی 557 

دفع ایمنولوژیک 557 

بافت‌های مخاطی دستگاه تنفس 558 

حلقه والدییر 559 

تنظیم پاسخ‌های ایمنی توسط سلول‌های اپی‌تلیال راه‌های هوایی 561 

سلول‌های دندریتیک در مخاطات تنفسی 561 

لانه‌گزینی لنفوسیت‌ها در مخاطات تنفسی 562 

واکسیناسیون مخاطی 562 

شیوه‌های دستیابی واکسن‌ها به O-MALT 563 

1- حامل‌های ذره‌ای خنثی 563 

2- حاملین زنده واکسن 564 

منابع 566 

فصل 18: ايمونولوژي پوست 567 

بافت‌شناسي پوست 567 

اپي‌درم 567 

درم 568 

هيپودرم 568 

اعمال پوست 568 

سد فيزيكي 568 

ترموستات 568 

چتر آفتابي 568 

سد ايمني 569 

زيستگاه 569 

سلول‌هاي ايمني پوست 570 

كراتينوسيت‌ها 570 

توليد مدياتورهاي ايمني ذاتي توسط كراتينوسيت‌ها 571 

كاتليسيدين‌ها در پوست 574 

 كراتينوسيت‌ها به عنوان APC 575 

سلول‌هاي دندريتيك 576 

سلول‌هاي دندريتيک مقيم پوست 577 

سلول‌هاي دندريتيک و ماكروفاژهاي درم 579 

ماكروفاژها 580 

التيام زخم 580 

1ـ التهاب 581 

2ـ تشكيل بافت جديد 581 

3ـ بازسازي 581 

انواع ماكروفاژها 582 

ماست‌سل‌ها 583 

سلول‌هاي T 584 

سلول‌هاي T معمولي 584 

سلول‌هاي T مقيم 585 

قرارگاه سلول‌هاي T مقيم 586 

سلول‌هاي T نامتعارف  587 

سلول‌هاي Treg 589 

سلول‌هاي TH17 589 

سلول‌هاي T خاطره‌اي مركزي  و مقيم 590 

سلول‌هاي ذاتي لنفوئيدي 592 

پيام‌آفريني سلول اپي‌تليال در التهابات پوست 593 

نقش سلول‌هاي B در مراقبت ايمني پوست 593 

مهاجرت سلول‌هاي B به پوست 593 

نقش سلول‌هاي B‌ در التهابات پوست 594 

اختلال پاسخ ايمني پوست 596 

منابع 598 

فصل 19: ايمونولوژي كبد 599 

آناتومي کبد 599

سلول‌هاي مقيم کبد 602 

کبد به عنوان عضو لنفوئیدی 605 

نقش ایمونولوژیک کبد 606 

ارتباط آناتومیک و نقش ایمونولوژیک کبد 606 

سلول‌های ایمنی کبد 606 

مشخصات تحمل کبدی 607 

کبد گورستان  سلول‌های خسته 608 

کبد و مهار سیستم ایمنی 609 

انحراف ایمنی 610 

مکانیسم‌‌های سلولی تحمل کبدی 611 

APCهای تحمل یافته جریانی 611 

سلول‌های NKT و سلول‌های T تولرانت 613 

سلول‌های T 613 

سلول‌های تولرانت کشنده طبیعی 614 

سلول‌های CD56+T 615 

سلول‌های MAIT 615 

بيماري‌‌هاي خود ايمن کبد  (ALD ) 617 

کلانژيت اسکلروزان اوليه (PSC): 619 

سيروز اوليه صفراوي(PBC) 620 

منابع 621 

فصل 20: ايمني ذاتي 624 

تفاوت‌هاي عمده ايمني ذاتي و ايمني اكتسابي: 626 

1- الگوهاي مولكولي مرتبط با پاتوژن(PAMPs ) 626

2- نوع رسپتورها: 626  

3- توزيع رسپتورها: 626  

4- تمايز بين خود و غيرخود: 626  

مهم‌ترين انواع ساختارهای مولكولي مرتبط با پاتوژن (PAMPs): 627 

الف: اسيدهاي نوكلئيك شامل: 627 

ب: پروتئين‌هاي خاص باكتريايي 627 

ج: ليپيدهاي ديواره سلولي 627 

د: كربوهيدرات‌هاي ديواره سلولي 627 

مهم‌ترين ساختارهای مولكولي مرتبط با آسيب (DAMPs): 627 

رسپتورهاي شناسا‌گر الگو 627 

رسپتورهاي سلولي 628 

الف: رسپتورهاي غشايي 628 

1- رسپتورهاي شبه تول (TLRs) 628 

رسپتورهاي شبه Toll در پستانداران 629 

نقش TLRها در شناسايي اجزاء ميكروبي 631 

TLR4 632 

TLR1، TLR2 و TLR6 632  

TLR5 632  

TLR3 632  

TLR9 632  

TLR7 633 

توزيع و بیان TLRها 633 

تنظيم بیان TLRها 634 

انتقال پيام TLRها 635 

پيام‌رساني وابسته به MyD88 635 

پيام‌رساني مستقل از MyD88 636 

فاكتورهاي رونویسی 636 

NF-B 636 

AP-1 637 

NF-IL-6 637 

فاکتور پاسخ اینترفرونی (IRF) 637 

ساير فاكتورهاي رونویسی 637 

تنظيم پاسخ‌هاي ايمني توسط TLRها 638 

تعامل بين اينترفرون‌هاي نوع 1 و TLRها 639

2- رسپتورهاي شبه لكتينی نوع C 639 

3- رسپتورهاي رفتگر : 640 

4- رسپتور‌هاي N- فرميل ميتونين- لوسين- فنيل آلانين (گیرنده‌های پپتید فرمیل): 640

ب: رسپتور‌هاي سيتوزولي 640 

1- رسپتور‌هاي شبه NOD (NLRs ) 640 

اينفلامازوم: 642

پيروپتوز : 644 

2- رسپتور‌هاي شبه RIG ( RLRs) 644 

3- حس‌گرهاي سيتوزولي DNA (CDSs)  644 

رسپتور‌هاي محلول 645 

بازوی هومورال ايمني ذاتي 645 

1- آنتي‌بادي‌هاي طبيعي : 645 

2- سيستم كمپلمان: 646 

3- پنتراكسين‌ها : 646 

الف: پنتراكسين‌هاي كوتاه: 646 

ب: پنتراكسين بلند (PTX3) 646 

4- كولكتين‌ها و فيكولين‌ها : 647 

بازوی سلولي ايمني ذاتي 648 

1- سدهاي اپي‌تليال 648 

2- فاگوسيت‌ها (بيگانه‌خوارها): 649 

3- سلول‌هاي دندريتيك (DCs)  : 649 

4- سلول‌هاي ذاتي لنفوئيد (ILCs ): 650 

سلول‌هاي كشنده طبيعي (NK)  651 

انواع رسپتور‌هاي مهم مهاري سلول‌هاي NK: 652 

انواع رسپتور‌هاي مهم فعال كننده سلول‌هاي NK 653 

اعمال اجرايي سلول‌هاي NK 654 

5- لنفوسيت‌هاي T و Bداراي رسپتور آنتي‌ژني با اختصاصيت محدود 655 

6- MAIT cell 656 

7- ماست‌سل‌ها 656 

فاگوسيتوز (بيگانه‌خواري) 656 

1- توليد گونه‌هاي واكنش‌گر (فعال) اكسيژن (ROS) 657 

2- تشكيل نيتريك اكسيد (NO) 657 

3- عملكرد آنزيم‌هاي پروتئوليتيك 657 

كشتن خارج سلولي ميكروب‌ها بوسيله NET‌ 658 

پاسخ ضدويروسي 658 

تنظيم پاسخ‌هاي ايمني ذاتي 659 

الف- سايتوكاين‌هاي مهاري به ويژه IL-10: 659 

ب- آنتاگونيست IL-1 (IL-1RA‌ ) 659 

ج- رسپتور نوع II IL-1: 659 

د- محصولات ژن‌هاي اتوفاژي: 660 

هـ‌- پروتئين‌هاي سركوب كننده انتقال پيام سايتوكايني (SOCS)  660 

و- پروتئين SHP-1: 660 

منابع 661 

فصل 21: التهاب 663 

نوتروفیل‌ها و التهاب 663 

ماكروفاژها و التهاب 664 

مولکول‌های چسبان سلولی (CAMs) 665 

1- سلکتین‌ها 666 

2- مولکول‌های شبه موسین 666 

3- خانواده اینتگرین‌ها 667 

4- خانواده بزرگ ایمونوگلوبولینی 667 

پدیده خروج از رگ نوتروفیل‌ها 668 

وریدچه‌های با اندوتلیوم بلند 669 

لانه‌گزینی  لنفوسیت‌ها 670 

مدیاتورهای التهابی 673 

کموکاین‌ها 673 

آنزیم‌های التهابی 674 

سیستم کینین 675 

سیستم انعقادی 675 

سیستم فیبرینولیتیک 675 

سیستم کمپلمان 675 

مدیاتورهای لیپیدی 676 

سایتوکاین‌های التهابی 676 

پاسخ التهابی حاد 677 

التهاب حاد موضعی 677 

التهاب حاد سیستمیک 680 

التهاب مزمن 680 

نقش IFN و TNF- 681 

منابع 683 

فصل‌22: ايمونومتابوليسم 685 

ايمونومتابوليسم  685 

مسيرهاي متابوليكي سلول و پديده واربرگ 686 

كنترل متابوليكی سلول‌هاي ايمني 687 

نقاط كليدي  متابوليك سلول‌هاي T 688 

نقطه كليدي HIF-1α 689 

نقطه كليدي AMPK-TORC1 690 

نقطه كليدي GCN2 690 

نقطه كليدي رسپتورهاي هسته‌اي 690 

سلول‌هاي ايمني ذاتي 691 

نوتروفيل‌ها 691 

ماست سل‌ها 692 

ماكروفاژها 692 

ماكروفاژهاي فعال شده كلاسيك (M1) 692 

ماكروفاژهاي فعال شده از مسير آلترناتيو (M2) 693 

سلول‌هاي دندريتيك 693 

سلول‌هاي ايمني اكتسابي 693 

هومئوستاز سلول‌هاي CD4+T 694 

فعال شدن سلول‌هاي CD4+T 694 

تمايز سلول‌هاي CD4+T 695 

سلول‌هاي CD8+T و القاء خاطره 696 

سلول‌هاي B 697 

تاثير تغذيه بر روي سيستم ايمني 697 

تاثير رژيم غذايي بر تكامل اوليه سيستم ايمني 698 

تاثير رژيم غذايي بر ايمني پس از تولد 698 

كاربردهاي درماني ايمونومتابوليسم 699 

متابولیسم سلول‌های T  در بیماری خود ایمن 699 

آرتریت روماتوئید 700 

SLE 701 

مالتیپل اسکلروزیس (MS) 701 

دیابت نوع یک T1D)) 703 

منابع 704 

فصل 23: ايمونوهماتولوژي 705

انواع گروه‌هاي خوني 705

سيستم گروه خوني ABO (H) 707

گروه خوني Rh 710

ساير سيستم‌هاي گروه‌هاي خوني 714

گروه خوني لوئيس 714

گروه خوني MNSs 715

گروه خوني P 716

گروه خوني كِل 717

گروه خوني I 718

گروه خوني لوتران 718

گروه خوني دافي 718

گروه خوني كيد 719

اختلالات ايمونولوژيك خون 719

آنمي هموليتيك خود ايمن 719

ناسازگاري مادر و جنين (اريتروبلاستوز جنيني) 720

انتقال خون 722

ناسازگاري گروه‌هاي خوني در اهدا خون 722

انتقال بيماري‌ها از راه خون 723

آزمايشات لازم قبل از انتقال خون 723

منابع 726

فصل 24: سلول‌هاي بنيادي 727

تعريف 727

انواع سلول‌هاي بنيادي 727

1- سلول‌هاي بنيادي كامل توان 727

2- سلول بنيادي پرتوان 728

3- سلول بنيادي چند توان 728

4- سلول بنيادي كم توان 728

5- سلول‌هاي بنيادي تك‌توان 728

6- سلول‌هاي پرتوان القائي 728 

انواع كاربردي سلول‌هاي بنيادي 729

1- سلول‌هاي بنيادي جنيني 729

2- سلول‌هاي بنيادي بالغين 730

مقايسه استفاده از انواع سلول‌هاي بنيادي 731

كلون كردن 732

منابع سلول‌هاي بنيادي براي پيوند 733

پيوند سلول‌هاي بنيادي خون بند ناف 734

مزاياي پيوند خون بند ناف 735

1- در دسترس بودن 735

2- سازگاري HLA 735

3- بيماري پيوند در مقابل ميزان (GVHD)‌ 735

4- تنوع 735

5- انتقال بيماري‌هاي عفوني 735

معايب پيوند سلول‌هاي بنيادي خون بند ناف 736

1- يافته‌هاي باليني 736

2- ذخيره‌سازي 736

3- پيوند 736

گزينه‌هاي انتخاب واحد خون بند ناف 736

كاربردهاي تكنولوژي توليد سلول‌هاي بنيادي 737

1- كاربردهاي علوم پايه 737

2- كاربردهاي تحقيقات پزشكي 737

3- كاربردهاي درماني 737

مکانیسم‌های پاسخ ایمنی علیه سلول¬های بنیادی 738

ایمنی ذاتی 738

سلول¬های T 738

راهکارهای سرکوب ایمنی در پیوند سلول¬های بنیادی 738

سازگاری HLA و دستکاری در بیان MHC 738

کنترل پاسخ‌های ایمنی ناخواسته 738

سلول‌های Treg 739

القای تولرانس ایمنی 739

مهار مولکول¬های کمکی و کمک تحریکی 739

منابع 740

فصل 25: نوروايمونو اندوكرينولوژي 741

ارتباطات سيستم‌هاي نورواندوكرين و ايمني 742

تنظيم پاسخ‌هاي ايمني توسط نوروپپتيدها 743

تنظيم هورموني سيستم ايمني 744

توليد هورمون‌ها و واسطه‏هاي عصبي توسط سلول‌های سيستم ايمني 746

خواب و سیستم ایمنی 748

استرس و سيستم ايمني 751

اثرات مورفين بر روي سيستم ايمني 754

نقش نوروايمونواندوكرين در سلامت 754

ورزش و سیستم ایمنی 755

ورزش و سیستم ایمنی ذاتی 756

ورزش و سیستم ایمنی اکتسابی 756

ایمونولوژی سالمندی 756

تغییرات وابسته به سن در سیستم ایمنی ذاتی 757

تغییرات وابسته به سن در سیستم ایمنی اکتسابی 757

تغییرات وابسته به سن در عملکرد و پاسخ سلول‌های B 759

تغییرات وابسته به سن در عملکرد و پاسخ سلول‌های T 759

تغییرات وابسته به سن در مدیاتورهای محلول ایمونولوژیک 759

تغییرات وابسته به سن در ارگان‌های لنفاوی ثانویه و طبقه سوم    761

منابع 763

فصل 26 : ایمونولوژی باروری و ناباروری 765

بافت‌های مخاطي تناسلی 765

ایمنی ذاتی 766

نقش ایمنی سلولی و هومورال 769

ایمونولوژی دستگاه تناسلی مردان 770 

ایمونولوژی حاملگی 772 

فاکتورهای ایمنی ذاتی 772

ایمنی اکتسابی در حاملگی 775 

تعادل سايتوكاين‌های TH1/TH2 776

ایمنی هومورال در حاملگی( آنتی‌بادی‌های نامتقارن) 776

نقش پروژسترون به عنوان تنظیم‌کننده‌ ایمنی 777

ایمونولوژی ناباروری 777

آنتی‌بادی‌های ضد فسفولیپید (APA) 778 

آنتی‌بادی‌ ضد اسپرم 778

آنتی‌بادی‌های غیراختصاصی بافت 780

اندومتریوز 780

منابع 782

فصل 27: ازدياد حساسيت 783

ازدياد حساسيت فوري يا آنافيلاكسي 787

تنظيم توليد IgE 790

سلول‌هاي Treg و كنترل پاسخ‌هاي آلرژيك 791

رسپتورهاي مهاري 792

مهار مولكول‌هاي پايين دست پيام‌رسانی 792

رسپتورهای سطح سلولي IgE 792

فرآیند مولكولي آلرژي 795 

سلول‌هاي واسطه‌اي در واكنش‌هاي آلرژيك 795

1- ماست‌سل‌ها 795

2- بازوفيل‌ها 797

3- سلول‌هاي TH2 و سلول‌هاي لنفوئيدي ذاتي 798

مدياتورهاي مؤثر در ازدياد حساسيت فوري 799

هيستامين 799

هپارين 801

سروتونين 801

فاكتور آنافيلاكتيك كموتاكتيك ائوزينوفيل‌ها (ECF-A)‌ 801

لكوترين‌ها 802

پروستاگلاندين‌ها 804

فاكتورهاي فعال‌كننده پلاكت‌ها 805

آنافيلاتوكسين‌ها 806

كينين‌ها 807

سايتوكاين‌ها و كموكاين‌ها 807

فاكتورهاي ژنتيكي 808

نقش فاكتورهاي محيطي در بيماري‌هاي آلرژيك 808

بیماری‌های آلرژیک در انسان 809

ایمونوتراپی اختصاصی (حساسیت زدایی) بیماری‌های آلرژیک 810

واکنش ازدیاد حساسیت با واسطه آنتی بادی (نوع II‌) 811

ازدياد حساسيت نوع III‌ 812

ازدياد حساسيت تأخيري  (نوع IV‌ ) 813

ازدياد حساسيت تحريكي  (نوع V‌ ) 816

منابع 818

فصل 28: خودایمنی 821

مکانیسم‌های مطرح در شکست تولرانس و ایجاد خودایمنی 822

1- آزاد شدن آنتی‌ژن‌های پنهان 823

2- اختلال در تنظیم و مهار پاسخ‌های ایمنی 825

3- بر کنار کردن سلول‌های T‌ تحمل‌یافته 826

الف ـ تغییر آنتی‌ژنی 827

ب ـ تقلید مولکولی 827

ج) اپی‌توپ‌های مشترک 828

د) فعال شدن اتفاقی 829

4- فعال شدن پلی‌کلونال لنفوسیت‌ها 830

۵- هایپرموتاسیون سوماتیک 830

۶- فاکتورهای ژنتیکی 831

نقش آلل‌های MHC 832

نقش ژن‌های غیر MHC 833

اختلالات تک ژنی 833

۷-تئوری خطر 835

۸- عوامل هورمونی 835

ویژگی‌های بیماری‌های خودایمن 836 

لوپوس اریتماتوز سیستمیک (SLE) 838 

پاتوژنز SLE 839 

آرتریت روماتوئید (RA) 840 

پاتوژنز RA 841 

مالتیپل اسکلروزیس (MS) 842 

پاتوژنز MS 843 

دیابت نوع 1 844 

پاتوژنز دیابت نوع 1 844 

میاستنیا گراویس 845 

آنمی پرنیشیوز 846 

بیماری‌های خودایمن تیروئید 847 

بیماری گریوز 847  

تیروئیدیت هاشیموتو 847  

ایمونواندوکرینوپاتی‌ها 847  

سندرم‌هاي ايمونواندوكرينوپاتي 849 

 سندرم APS 849  

سندرم IPEX‌ 850

 سندرم POEMS 851 

سندرم کِرنز سای 851 

سندرم ول‌فرام 851 

سندرم اومن 852 

تومورهای تیموسی 852 

منابع 853 

فصل 29: ایمونولوژی پیوند اعضاء 855 

ژن‌های پاسخ ایمنی و پیوند 856  

مبانی سلولی شناسایی آلوژنیک 857 

شناسایی مستقیم آلوآنتی‌ژن‌ها 857 

شناسایی غیرمستقیم آلوآنتی‌ژن‌ها 858 

فعالیت و عملکرد لنفوسیت‌هاي آلوراکتیو 859 

1) فعالیت و عملکرد اجرایی لنفوسیت‌های T آلوراکتیو 859 

2) فعالیت و عملکرد اجرایی لنفوسیت‌های B‌ آلوراکتیو 860 

مکانیزم‌های دفع پیوند 861 

دفع فوق حاد 861 

دفع حاد 862 

1- دفع حاد عروقی (دفع حاد وابسته به آنتی‌بادی) 862 

2- دفع حاد سلولی 863 

دفع مزمن 864 

جنبه‌هاي بالینی پیوند اعضاء 864 

پیوند سلول‌های بنیادی   خونساز (پيوند مغز استخوان) 865 

بیماری واکنش پیوند علیه میزبان (GVHD) 866 

عوارض نقص ایمنی متعاقب پیوند مغز استخوان 868

روش‌های پیشگیری و مقابله با دفع پیوند 868 

1- سرکوب سیستم ایمنی گیرنده پیوند 869

الف‌ـ مهار یا لیز سلول‌های T 869 

ب‌ـ حذف آنتی‌بادی‌های میزبان 872 

ج‌ـ ایجاد تولرانس درگیرنده 872 

2- تقلیل ایمونوژنیسیته پیوند 872 

منابع 874 

فصل 30: ایمونولوژی تومور 875 

مقدمه 875 

نظارت ایمنی  و ویرایش ایمنی 875 

آنتی‌ژن‌های توموری 877 

فرآورده‌های ژنی جهش یافته 877 

آنتی‌ژن‌های ویروس‌های انکوژن 879 

آنتی‌ژن‌های انکوفتال 881 

آنتی‌ژن‌های گلیکولیپیدی و گلیکوپروتئینی تغییر یافته 883 

پروتئین‌های سلولی با بیان غیرطبیعی 884 

آنتی‌ژن‌های تمایزی اختصاصی بافت 886 

پاسخ‌ ایمنی به سرطان 886 

نقش سیستم ایمنی ذاتی 887 

سلول‌های NK 887 

ماکروفاژها 888 

نقش سیستم ایمنی اکتسابی 888 

لنفوسیت‌های T 889 

آنتی‌بادی‌ها 890 

گریز تومورها از پاسخ‌های ایمنی 890 

مکانیسم‌های داخلی گریز تومورها از سیستم ایمنی 891 

مکانیسم‌های خارجی سرکوب ایمنی ضد توموری 894 

ایمونوتراپی تومور 896 

تحریک فعال پاسخ‌های سیستم ایمنی 896 

واکسیناسیون با آنتی‌ژن‌های توموری 896 

استفاده از کمک محرک‌ها 897 

استفاده از سایتوکاین‌ها 898 

مسدود کردن مسیرهای مهاری 899 

تحریک غیراختصاصی سیستم ایمنی 900 

ایمونوتراپی غیرفعال تومور 900 

درمان با سلول‌های مجرب 901 

سلولهای T دارای گیرنده آنتی‌ژنی کایمریک (CAR) 901 

اثر پیوند علیه لوسمی 906 

درمان با آنتی‌بادی‌های ضد توموری 906 

منابع 910 

فصل 31: نقص ایمنی 913

نقص ایمنی‌هاي اولیه 914 

نقص‌هاي سيستم ایمنی ذاتی 915 

نوتروپنی 915 

نقص چسبندگی لکوسیت‌ها (LAD) 916 

نقص‌های ارثی در مسیرهای مرتبط با TLR 918 

بیماری گرانولوماتوز مزمن (CGD) 919 

سندرم چدیاک ـ هیگاشی 920 

نقص سلول‌های NK 921 

استعداد مندلی ابتلا به بیماری‌های مایکوباکتریایی (MSMD) 921 

بیماری‌های خود التهابی 922 

نقص‌های سیستم ایمنی اختصاصي 923 

نقص اولیه لنفوسیت‌های B و تولید آنتی‌بادی 923 

آگاماگلوبولينمی وابسته به (XLA) X 923 

آگاماگلوبولينمي اتوزومی 925 

کمبود انتخابی ایزوتیپ‌های ایمونوگلوبولینی 925 

1-کمبود انتخابی IgA 925 

2-کمبود انتخابی زیر کلاس‌های IgG 926 

نقص ایمنی شایع متغیر (CVID) 926 

سندرم IgM افزایش یافته 927 

سندرم IgE افزایش یافته یا سندرم جابز 928 

نقص ایمنی سلولی 929 

 

نقص در انتقال پیام TCR 930 

سندرم ویسکوت آلدریچ 930 

سندرم لنفوپرولیفراتیو وابسته به (XLP) X 931 

سندرم لنفوهیستوسیتوز هموفاگوسیتیک فامیلی  (HLH) 932 

نقص ایمنی مختلط شدید  (SCID) 932 

سندرم دی‌ژرژ 933 

نقص آدنوزین دآمیناز  (ADA) 934 

نقص پورین نوکلئوزید فسفوریلاز  (PNP) 935 

SCID وابسته به X 935 

SCID ناشی از نقص نوترکیبی V(D) J 936 

سندرم اومن 936 

آتاکسی تلانژکتازی 938 

نقص ایمنی وابسته به X- کمبود منیزیوم- عفونت EBV- سندرم نئوپلازی (XMEN)2 938  

نقص ایمنی ثانویه یا اکتسابی 939  

منابع 941 

فصل 32: ايمونولوژي ايدز 943 

بيولوژي مولكوليHIV 943 

ايمونولوژي عفونت HIV 949 

پاسخ ايمني نسبت به HIV 953 

فاكتورهاي مستعدكننده يا محفاظت کننده در برابر عفونت HIV 954 

تابلوي باليني عفونت HIV 954 

انتقالHIV 958 

درمان ايدز و توليد واكسن 958 

منابع 961 

فصل 33: ایمنی در برابر عوامل عفونی 963

سیستم ایمنی بدن میزبان 965 

بیماری‌زایی  یا ویرولانس عامل عفونی 966 

راه‌های اصلی ورود عامل عفونی 968 

ایمنی در برابر باکتری‌ها 968 

الف- دفاع در برابر باکتری‌های خارج سلولی 968 

1- ایمنی ذاتی در برابر باکتری‌های خارج سلولی 969 

2- ایمنی اختصاصی در برابر باکتری‌های خارج سلولی 970 

ب- دفاع در برابر باکتری‌های درون‌ سلولی 971 

ایمنی ذاتی در برابر باکتری‌های درون سلولی 972 

2- ایمنی اختصاصی در برابر باکتری‌های درون سلولی 972 

مکانیسم‌های گریز باکتری‌ها از پاسخ ایمنی 975 

راهکارهای میکروارگانیزم‌ها در مقابل ایمنی اختصاصی 975 

راهبرد میکروب‌ها در برابر فاگوسیت‌ها 976 

سایر ترفندهای  باکتری‌ها جهت گریز از سیستم ایمنی 976 

ایمنی در برابر قارچ‌ها 977 

ایمنی ذاتی در برابر قارچ‌ها 978 

پاسخ‌های ایمنی اختصاصی در برابر قارچ‌ها 979 

شیوه‌های فرار قارچ‌ها 980 

ایمونولوژی بیماری‌های انگلی 980 

ایمنی ذاتی در برابر انگل‌ها 982 

ایمنی اختصاصی در برابر انگل‌ها 984 

مکانیسم‌های فرار انگل‌ها 986 

ایمنی در برابر ویروس‌ها 989 

ایمنی ذاتی در برابر ویروس‌ها 991 

اینترفرون‌ها در دفاع علیه ویروس‌ها 991 

نقش سلول‌های NK 994 

سایر فاکتورهای ایمنی ذاتی 994 

ایمنی اختصاصی علیه ویروس‌ها 995 

فاکتورهای مهار کننده انتشار و عفونت مجدد ویروسي 995 

شناسایی و تخریب سلول‌های آلوده به ویروس 996 

فرار ویروس‌ها از پاسخ‌های ایمنی 998 

پیامدهای پاتولوژیک پاسخ‌ عليه عفونت‌های ویروسی 1000 

منابع 1001 

فصل 34 : واکسن‌ها 1003 

تاریخچه 1003 

پاسخ ایمنی در مقابل واکسن 1005 

ویژگی‌های یک واکسن 1010 

خصوصیات آنتی‌ژن مورد استفاده در واکسن 1010 

انواع واکسن‌ها 1010 

الف‌ - انواع واکسن‌ها از نظر نحوه تهیه 1010 

اجزاء واکسن‌ 1012 

ب ـ انواع واکسن‌ها از نظر محتوی 1013 

واکسن‌های ویروسی 1013 

1-پولیومیلیت (فلج اطفال) 1013 

برنامه‌ ایمن‌سازی علیه فلج اطفال 1017 

OPV 1017 

موارد منع مصرف OPV 1018 

واکنش‌های ناخواسته 1018 

IPV 1018 

2-سرخک 1018 

موارد منع مصرف 1021 

3-اوریون 1022 

موارد منع مصرف 1024 

4-روبلا (سرخجه) 1024

ترکیب واکسن 1025 

5-هاری 1025 

6-هپاتیت ویروسی 1026 

الف- هپاتیت A 1027 

ب- هپاتیت B 1027 

واکسن پلاسمایی 1028 

واکسن نوترکیب 1028 

ج- هپاتیت C 1029 

7-آنفلوآنزا 1029 

8-واکسن روتاویروسی 1030 

9-واکسن پاپیلوما  (HPV) 1031 

10-واکسن HIV 1031 

-II واکسن‌های باکتریایی 1032 

1- سل 1032 

موارد منع مصرف 1033 

2- دیفتری 1034 

3- سیاه سرفه 1035 

واکسن‌های ضد سیاه سرفه 1036 

الف ـ واکسن کامل سلولی 1036 

ب ـ واکسن غیرسلولی سیاه سرفه 1036 

4- کزاز 1037 

5- وبا 1038 

الف- واکسن تزریقی حاصل از سلول‌های کشته شده 1038 

ب- واکسن متشکل از زیر واحد B 1039 

ج- واکسن زنده تخفیف حدت یافته حاصل از DNA نوترکیب 1039 

6- حصبه (تب تیفوئید) 1039 

واکسن‌های ضد حصبه 1040 

الف- واکسن‌های تزریقی کشته 1040 

ب- واکسن زنده خوراکی Ty2Ia 1040 

ج- واکسن حاوی پلی‌ساکاریدهای خالص شده Vi 1040 

7- مننژیت مننگوکوکی 1040 

8- هموفیلوس آنفلوآنزای نوع B 1041 

9- عفونت‌های پنوموکوک 1042 

III- واکسن علیه عفونت‌های انگلی 1042 

واکسن مالاریا 1043 

واکسن علیه مرحله کبدی 1043 

واکسن مرحله خونی 1044 

برنامه ایمن‌سازی در ایران 1044 

ملاحظات واکسیناسیون 1049 

منابع 1051 

فصل 35 : واكنش‌هاي آنتي‌ژن- آنتي‌بادي 1053 

نقش ساختمان فضايي در واكنش آنتي‌ژن- آنتي‌بادي 1054 

نيروهايي كه در پيوند آنتي‌ژن- آنتي‌بادي دخالت دارند 1056 

1- نيروي الكترواستاتيك 1056 

2- پيوندهاي هيدروژني 1057 

3- پيوندهاي هيدروفوبي 1057 

4- نيروي واندروالس 1057 

افينيتي 1059 

اويديتي آنتي‌سرم‌ها 1060 

ويژگي آنتي‌بادي‌ها 1061 

پديده‌هاي حاصل از واكنش آنتي‌ژن- آنتي‌بادي 1062 

روش‌هاي مبتني بر پديده‌هاي حاصل از واكنش آنتي‌ژن- آنتي‌بادي 1063 

الف- آزمايشات مبتني بر پديده‌هاي نوع اول 1063 

1) ايمونوفلورسانس 1063 

انواع روش‌هاي ايمونوفلورسانس 1065 

الف- ايمونوفلورسانس مستقيم . 1065 

ب- ايمونوفلورسانس غيرمستقيم 1065 

ج- سيستم بيوتين-آويدين 1067 

2- راديوايمونواسي  (RIA) 1067 

فاز جامد 1068 

الف- نوع رقابتي 1068 

ب- نوع غيررقابتي 1069 

1- اندازه‌گيري مقدار آنتي‌بادي 1069 

2- اندازه‌گيري مقدار آنتي‌ژن 1070 

3- آنزيم ايمونواسي  (EIA) 1071 

روش اليزا  (ELISA) 1072 

4- لومينسانس 1076 

ب- آزمايشات مبتني بر پديده‌هاي نوع دوم 1077 

1- آزمايشات پرسيپيتاسيون 1077 

الف) ايمونوپرسيپتياسيون در محيط مايع 1077 

ب) ايمونوپرسيپيتاسيون در محيط ژل: 1078 

2- روش آگلوتيناسيون 1079 

3- فولكولاسيون 1081 

4- هماگلوتيناسيون 1081 

الف) هماگلوتيناسيون ايمن 1081 

ب) هماگلوتيناسيون غيرايمن 1082 

ج- آثار بيولوژيك و آزمايش‌های مبتني بر پديده‌هاي نوع سوم 1086 

حساسيت روش‌هاي ايمونولوژيك 1087 

منابع 1088 

فصل 36: روش‌هاي پيشرفته تشخيصي مولكولي 1091 

روش لكه‌نمايي نقطه‌اي 1091 

روش آزمايش 1091 

روش لكه‌نمايي وسترن 1092 

روش انجام 1093 

روش لكه‌نمايي ساترن 1094 

روش انجام 1094  

روش لكه‌نمايي نورترن 1095  

روش كار 1095  

روش PCR 1096  

تاريخچه 1097 

عوامل موثر بر آزمايش 1097  

PCR چندگانه 1098 

مقدمه 1098 

انواع PCR چندگانه 1098 

1) PCR چندگانه بر روي يك الگو 1098  

2) PCR چندگانه بر روي چندين الگو 1099  

عوامل موثر در طراحي پرايمر براي PCR چندگانه 1100  

1) طول پرايمر 1100  

2) دماي ذوب 1100  

3) ويژگي 1100  

4) مهار تشكيل دايمر پرايمر 1100  

مزاياي PCR چندگانه 1100  

1) كنترل داخلي  1100  

2) كارايي 1101 

3) اثر كيفي الگو 1101 

4) اثر كمّي الگو 1101 

كاربردهاي PCR چندگانه 1101  

PCR لحظه نگار 1102 

كليات 1102 

1) روش تگ من 1102 

سابقه روش تگ‌من 1102  

كاربرد روش تگ‌من 1103 

نمايانگرهاي تگ من 1103 

كاربرد نمايانگر تگ من- MGB براي تفكيك آللي 1103  

مزاياي روش تگ من 1103  

معايب روش تگ من 1104 

2) روش سايبرگرين-1 1104 

سابقه 1104 

كاربرد 1104 

مزايا 1104  

معايب 1104  

پرايمرهاي تابع مطمئن  براي PCR 1105  

آزمايش‌هاي چند گانه سنجی / 1107  

1) سنجش پروتئين روي تراشه‌هاي زيستي 1107  

2) چندگانه سنجی پروتئين‌ها با استفاده از ميکروبيدها  1108  

ريزسنجه‌هاي DNA / 1109  

اصول 1109  

ريز سنجه‌هاي دو رنگ و تک رنگ 1109  

 کاربرد 1110  

الف- ريز سنجه‌ها و بررسي بيان ژن 1110  

ب- ريز سنجه‌ها و تعيين SNPها 1111  

ج- ساير کاربردهاي ريزسنجه‌ها 1112  

سرویس‌هاي  اُمیکس 1112  

روش ژنومیکس 1114  

روش ترانس کریپتومیکس 1116  

روش پروتئومیکس 1117  

منابع 1118  

 

ضمیمه (ویژگی‌ها، نقش و توزیع CD‌ها بر سطح سلول‌ها) 1121

 

کتاب های در این موضوع

دسترسی سریع
پیوندها
تماس با پشتیبان سایت

تمامی حقوق این سایت برای سازمان انتشارات جهاددانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2021 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved