وارد شوید | ثبت نام کنید
شیوه نامه آنالیز فیزیکی و شیمیایی پسماند و کمپوست
نام انتشارات نام نویسنده نام مترجم سال نشر تعداد صفحه فصل شابک
صنعتي اصفهان غلامرضا ساکتی - حامد شریفی دارانی - سجاد رستمی - زهرا علی پور 1399 274 بهار 978-622-6861-22-9

 

در این شیوه­ نامه به بررسی روش‌های علمی آنالیز فیزیکی و شیمیایی پسماندهای شهری با تکیه بر تجارب شهرداری‌های موفق دنیا، مدیریت پسماند شهری ایران و نوع پسماند موجود پرداخته شده و سعی گردیده روش‌های موجود بطور کلی شرح داده شود تا استفاده‌کننده بتواند با توجه به نیاز خود روش مناسب را انتخاب نماید.

 

 

فصل اول کلیات و تعاریف1

1‏-‏1‏-    اصطلاحات.. 1

1‏-‏2‏-    آنالیز پسماند. 4

1‏-‏2‏-‏1‏-  آنالیز فیزیکی.. 5

1‏-‏2‏-‏2‏-  آنالیز شیمیایی.. 6

1‏-‏3‏-    انواع پردازش پسماند ها 7

1‏-‏3‏-‏1‏-  پردازش بیولوژیکی.. 8

1‏-‏3‏-‏2‏-  پردازش حرارتی.. 9

1‏-‏3‏-‏3‏-  لندفیل.. 13

1‏-‏3‏-‏4‏-  مقايسه سه روش پردازش... 14

1‏-‏4‏-    کمپوست.. 15

1‏-‏4‏-‏1‏-  ورمی کمپوست.. 15

1‏-‏4‏-‏2‏-  استاندارد کلی کمپوست.. 18

1‏-‏5‏-    دستورالعمل‌ها، بخشنامه ها و قوانین داخلی.. 21

فصل دوم نمونه برداری 23

2‏-‏1‏-    مقدمه. 23

2‏-‏2‏-    تعیین اندازه نمونه. 23

2‏-‏2‏-‏1‏-  تعیین اندازه نمونه بر اساس جدول ها و گرافهای آماده 24

2‏-‏2‏-‏2‏-  تعیین حجم نمونه بر اساس نظر پژوهشگر 26

2‏-‏2‏-‏3‏-  تعیین حجم نمونه بر اساس محاسبات آماری.. 26

2‏-‏2‏-‏4‏-  تعیین حجم نمونه کود کمپوست.. 27

2‏-‏3‏-    نمونه برداری از توده زباله. 27

2‏-‏3‏-‏1‏-  نمونه برداری تصادفی.. 30

2‏-‏3‏-‏2‏-  نمونه برداری غیرتصادفی.. 34

2‏-‏4‏-    نمونه گیری از کود کمپوست.. 35

2‏-‏4‏-‏1‏-  نمونه گیری مواد خام اولیه. 35

2‏-‏4‏-‏2‏-  نمونه گیری نقطه ای.. 35

2‏-‏4‏-‏3‏-  نمونه برداری مرکب.. 36

2‏-‏4‏-‏4‏-   تناوب نمونه برداری.. 37

2‏-‏5‏-    نگهداری نمونه‌ها 39

فصل سوم آشنايي با وسايل و دستگاههاي آزمايشگاهی........................... 43

3‏-‏1‏-    آشنايي با محيط آزمايشگاهي.. 43

3‏-‏2‏-    آشنايي با نكات ايمني و كاري در آزمايشگاه هاي شيمي.. 43

3‏-‏2‏-‏1‏-   نكات و توصيه هاي ايمني.. 43

3‏-‏2‏-‏2‏-   نكات و توصيه هاي عمومي انجام آزمايشها 46

3‏-‏3‏-    وسایل آزمایشگاهی.. 47

3‏-‏3‏-‏1‏-  لوله‌ی آزمایش... 47

3‏-‏3‏-‏2‏-  برس لوله یا لوله شور 48

3‏-‏3‏-‏3‏-  جا لوله ی آزمایش... 48

3‏-‏3‏-‏4‏-  لوله گیر 49

3‏-‏3‏-‏5‏-  لیوان آزمایشگاهی یا بشر 49

3‏-‏3‏-‏6‏-  ارلن مایر 50

3‏-‏3‏-‏7‏-  قیف.. 50

3‏-‏3‏-‏8‏-  قیف جداکننده (دکانتور) 50

3‏-‏3‏-‏9‏-  شیشه‌ی ساعت.. 51

3‏-‏3‏-‏10‏- بوتهی چینی.. 51

3‏-‏3‏-‏11‏- دسیکاتور(خشک کن) 52

3‏-‏3‏-‏12‏- کپسول چینی.. 52

3‏-‏3‏-‏13‏- چراغ گازی(چراغ بونزن) 52

3‏-‏3‏-‏14‏- چراغ الکلی.. 53

3‏-‏3‏-‏15‏- قاشقک (اسپاتول،کاردک) 53

3‏-‏3‏-‏16‏- آبفشان. 54

3‏-‏3‏-‏17‏- همزن شیشه ای.. 54

3‏-‏3‏-‏18‏- هاون چینی.. 54

3‏-‏3‏-‏19‏- بورت.. 55

3‏-‏3‏-‏20‏- بالن ته گرد 55

3‏-‏3‏-‏21‏- بالن ته صاف.. 56

3‏-‏3‏-‏22‏- بالن تقطیر (بالن با لوله ی کناری) 56

3‏-‏3‏-‏23‏- بالن حجم سنجی (بالن ژوژه) 57

3‏-‏3‏-‏24‏- پیپت.. 57

3‏-‏3‏-‏25‏- پیپت پمپ (پوآر) 58

3‏-‏3‏-‏26‏- استوانه ی مدرج. 58

3‏-‏3‏-‏27‏- گیلاس مدرج. 59

3‏-‏3‏-‏28‏- قطره چکان. 59

3‏-‏3‏-‏29‏- مبرد (سرد کننده) 59

3‏-‏3‏-‏30‏- مثلث نسوز 60

3‏-‏3‏-‏31‏- سوهان. 60

3‏-‏3‏-‏32‏- گیرهی حلقهای.. 60

3‏-‏3‏-‏33‏- ظرف پتری (پلیت) 61

3‏-‏3‏-‏34‏- گیرهی کوره 61

3‏-‏3‏-‏35‏- میله و پایه. 61

3‏-‏3‏-‏36‏- گیره 62

3‏-‏3‏-‏37‏- گیره ی بورت.. 62

3‏-‏3‏-‏38‏- سه پایه. 62

3‏-‏3‏-‏39‏- توری نسوز 63

3‏-‏3‏-‏40‏- پنس... 63

3‏-‏3‏-‏41‏- هود آزمایشگاهی.. 63

3‏-‏3‏-‏42‏- کوره 64

3‏-‏3‏-‏43‏- درپوش... 64

3‏-‏3‏-‏44‏- لوله ی رابط.. 64

3‏-‏3‏-‏45‏- کاغذ صافی.. 65

3‏-‏3‏-‏46‏- قیف بوخنر 65

3‏-‏3‏-‏47‏- گیرهی مخصوص دماسنج. 65

3‏-‏3‏-‏48‏- مته نمونه برداری.. 66

3‏-‏3‏-‏49‏- رطوبت سنج میله ای.. 67

3‏-‏3‏-‏50‏- پیکنومتر 67

3‏-‏3‏-‏51‏- هیدرومتر 67

3‏-‏3‏-‏52‏- PH متر 68

3‏-‏3‏-‏53‏- هدایت سنج(کنداکتیومتر) 68

فصل چهارم آنالیز فیزیکی پسماند و کمپوست ......................................... 69

4‏-‏1‏-    مقدمه. 69

4‏-‏2‏-    تعیین درصد اجزاء تشکیل دهنده 70

4‏-‏2‏-‏1‏-   طبقه بندی اجزاء پسماند. 70

4‏-‏2‏-‏2‏-   تجهیزات مورد نیاز 72

4‏-‏2‏-‏3‏-   نحوه آنالیز نمونه. 73

4‏-‏2‏-‏4‏-  روش‌های تجزیه تحلیل داده‌ها 78

4‏-‏2‏-‏5‏-  تجزیه و تحلیل نتایج. 95

4‏-‏2‏-‏6‏-   نتیجه گیری.. 99

4‏-‏3‏-    میزان رطوبت.. 101

4‏-‏3‏-‏1‏-  اندازه‌گیری نسبت رطوبت پسماند تفکیک نشده 101

4‏-‏3‏-‏2‏-  اندازه‌گیری نسبت رطوبت کمپوست.. 103

4‏-‏3‏-‏3‏-  محاسبه درصد رطوبت کمپوست.. 105

4‏-‏3‏-‏4‏-  مراحل انجام آزمایش... 106

4-‏4‏-    دانسیته. 107

4‏-‏4‏-‏1‏-   دانسیته پسماند تفکیک نشده 108

4‏-‏4‏-‏2‏-   دانسیته توده کمپوست.. 109

4-‏5‏-    قطر ذرات کمپوست.. 118

4‏-‏5‏-‏1‏-   تجهیزات مورد نیاز 118

4‏-‏5‏-‏2‏-   مراحل انجام آزمایش... 123

4‏-‏5‏-‏3‏-   محاسبات.. 127

4‏-‏5‏-‏4‏-   گزارش نتایج. 133

4‏-‏6‏-    ارزش حرارتی.. 134

4‏-‏6‏-‏1‏-   بمب کالریمتر 135

4-‏6‏-‏2‏-   جدول ارزش حرارتی.. 139

4-‏6‏-‏3‏-   تجزیه و تحلیل نتایج. 140

4‏-‏7‏-    ظرفیت نگهداشت آب در کمپوست.. 141

4‏-‏7‏-‏1‏-   روش آزمایش... 143

4‏-‏7‏-‏2‏-  تجهیزات مواد مورد نیاز 143

4‏-‏7‏-‏3‏-  مراحل انجام آزمایش... 144

4‏-‏7‏-‏4‏-  محاسبات.. 145

4‏-‏7‏-‏5‏-  گزارش نتایج. 145

4‏-‏8‏-    خاکستر پسماند و کمپوست.. 145

4-‏8‏-‏1‏-   خاکستر خشک... 146

4‏-‏8‏-‏2‏-   خاکستر محلول در آب.. 147

4‏-‏8‏-‏3‏-   خاکستر غیر محلول در اسید. 148

4‏-‏9‏-    تعیین وجود بذر علف هرز در کمپوست.. 148

4-‏10‏-   شاخص جوانه زنی کمپوست.. 149

4‏-‏10‏-‏1‏- وسایل لازم. 149

4-‏10‏-‏2‏- روش انجام آزمایش... 149

4‏-‏11‏-   درصد مواد خارجی کمپوست.. 150

4‏-‏11‏-‏1‏- وسایل لازم. 150

4‏-‏11‏-‏2‏- روش انجام آزمایش... 150

فصل پنجم آنالیز شیمیایی پسماند و کمپوست 151

5‏-‏1‏-    مقدمه. 151

5‏-‏2‏-    ضرورت تجزیه شیمیایی عناصر و ترکیبات مختلف در محیط زیست.. 152

5‏-‏3‏-    روش‌های آنالیز ویژگی شیمیایی پسماند. 152

5‏-‏4‏-    دستورالعمل انجام تجزیه کمی.. 153

5‏-‏4‏-‏1‏-  انتخاب روش تجزیه. 153

5‏-‏4‏-‏2‏-   نمونه برداری.. 154

5‏-‏4‏-‏3‏-  آماده سازی نمونه و برداشتن مقداری از آن جهت انجام تجزیه شیمیایی.. 155

5‏-‏4‏-‏4‏-  تعیین نمونه‌های تکراری و تهیه محلول. 155

5‏-‏4‏-‏5‏-  حذف اثر مزاحمت سایر عناصر و ترکیبات در تجزیه شیمیایی.. 155

5‏-‏4‏-‏6‏-  درجه بندی و اندازه‌گیری.. 156

5‏-‏4‏-‏7‏-  محاسبه نتایج. 156

5‏-‏4‏-‏8‏-  ارزیابی نتایج و برآورد اعتماد پذیری آن ها 156

5-‏5‏-    خطا در اندازه‌گیریهای آزمایشگاهی و روش‌های کاهش آن. 156

5‏-‏5‏-‏1‏-  روش‌هایی برای گزارش داده‌های تجزیه‌ای.. 157

5‏-‏5‏-‏2‏-  انواع خطاها 157

5‏-‏5‏-‏3‏-  آشکار سازی خطای سیستماتیک شخصی و دستگاه 159

5‏-‏5‏-‏4‏-  کاهش خطا در اندازه‌گیریهای آزمایشگاهی.. 161

5‏-‏6‏-    برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی (MSDS) 162

5‏-‏7‏-    شاخصهای شیمیایی مورد آزمایش... 163

5‏-‏7‏-‏1‏-   اندازهگیری اسیدیته (PH) 163

5-‏7‏-‏2‏-   اندازهگیری هدایت الکتریکی محلول (EC) 169

5‏-‏7‏-‏3‏-  اندازهگیری جامدات کل محلول، جامدات کل معلق و جامدات کل.. 176

5-‏7‏-‏4‏-   اندازهگیری سختی (کلسیم و منیزیم) 180

5-‏7‏-‏5‏-   اندازهگیری ترکیبات نیتروژن دار 186

5-‏7‏-‏6‏-   اندازهگیری ترکیبات فسفر دار 189

5‏-‏7‏-‏7‏-  اندازه‌گیری ترکیبات گوگرد دار 196

5‏-‏7‏-‏8‏-  اندازه‌گیری ترکیبات کلر دار 200

5‏-‏7‏-‏9‏-  اندازهگیری کربن و مواد آلی.. 206

5-‏7‏-‏10‏- اندازه‌گیری اکسیژن محلول، اکسیژن خواهی زیستی، اکسیژن خواهی شیمیایی.. 210

5-‏7‏-‏11‏- اندازه‌گیری فلزات سنگین.. 237

منابع و مآخذ 261

 


آدرس سازمان: تهران خيابان انقلاب خيابان فخررازی خيابان شهدای ژاندارمری پلاک 72 تلفن:66952948-021
آدرس فروشگاه مرکزی: تهران - خيابان انقلاب - بين فلسطين و چهارراه وليعصر فروشگاه و نمايشگاه دائمي كتاب جهاددانشگاهي تلفن: 66487625-021
Copyright ©2021 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved