وارد شوید | ثبت نام کنید
فارماکولوژی کاربردی پرندگان
نام انتشارات نام نویسنده نام مترجم سال نشر تعداد صفحه فصل نوبت چاپ
سازمان جهاددانشگاهی واحد تهران سیدمحمد فقیهی 1399 534 بهار 7

کتاب حاضر در مورد کاربرد داروها در انواع پرندگان اهلی، زینتی و شکاری از جمله: ماکیان (طیور)، انواع بوقلمون‌ها، شترمرغ‌ها، طوطی‌ها، قناری‌ها، مرغ‌های عشق، فینچ‌ها، بلدرچین‌ها، کبوتر، گنجشک‌سانان، دُرنا، طاووس، قرقاول، باز، توکان، شاهین، جغد، مرغابی، 

اردک، فاخته، لک‌لک، کبک، قو، مرغ‌های آبی، مرغ‌های ماهیخوار، عقاب، پلیکان، کرکس و قره‌قاز و... بحث و گفتگو می‌کند.

برای سهولت دسترسی به اطلاعات موجود در کتاب، علاوه بر فهرست مطالب، فهرستی از گروه دارویی به زبان فارسی در ابتدای کتاب و مشابه آنها به زبان انگلیسی در انتهای کتاب تدوین شده است. همچنین لیست منابع علمی معتبر و جدید مورد استفاده در آخر کتاب تدوین گردیده است

 

پیشگفتار الف

فهرست گروه دارويي م

A

استیک اسید (سرکه) 1

استیل سیستئین 2

استیل سالیسیلیک اسید (آسپیرین) 4

آدرنوکورتیکوتروپیک هورمون (کورتیکوتروپین) ACTH 5

آسیکلوویر 7

آلوپورینول 9

اَمیکاسین 11

آمینوپنتامید هیدروژن سولفات 14

آمینوفیلین 16

آموکسی سیلین 18

آموکسی سیلین + کلاولانات 20

آمفوتریسین B 22

آمپی سیلین 25

آمپرولیوم 27

آسکوربیک اسید 29

آتی‌پامزول هیدروکلراید 31

آتراکوریوم بسیلات 33

آتروپین سولفات 35

آزیترومایسین 37

 

B

باریوم سولفات 39

بتامتازون 40

بیسموت ساب سالیسیلات 42

بوپرنورفین هیدروکلراید 44

بوتورفانول تارترات 46

C

کلسیم بروگلوکونات، کلسیم گلوبیونات، کلسیم گلوکونات و کلسیم گلوکونات / کلسیم لاکتات 49

کلسیم دی سدیم ادتات (EDTA) 53

کرباریل 56

کربنی سیلین 58

کارنیدازول 61

کارپروفن 63

سفازولین 65

سفوتاکسیم 67

سفوکسیتین 69

سفتازیدیم 71

سفتریاکسون 72

سلکوکسیب 74

سفالکسین 76

سفالوتین 78

سفرادین 80

کلرامفنیکل 81

کلرهگزیدین 85

کلروکین فسفات 87

کلرتتراسایکلین 89

کوریونیک گنادوتروپین 93

سایمتیدین 95

سيپروفلوگزاسین 97

سیساپراید 100

سیس پلاتین 102

کلاریترومایسین 104

کلازوریل 106

کلیندامایسین 108

کلوفازیمین 110

کلومی پرامین 112

کلوتریمازول 114

کُلشی سین 116

سیکلوسرین 118

D

دِفری پرون 120

دِفروگزامین 123

دگزامتازون 125

دیازپام 129

دیکلازوریل 132

دی اتیل اِستیل بسترول (DES) 134

دیگوکسین 136

دی هیدرواسترپتومایسین 140

دیمرکاپرول (BAL) 141

دی متریدازول 144

دیفن هیدرامین 147

دی ام اس اِی (DMSA) (مزو – 2، 3 – دیمرکاپتوسوکسینیک اسید) 149

دوکساپرام 151

داکسی سایکلین 153

E

اِنیل کونازول 163

انروفلوگزاسین 165

اپی نفرین 172

ارگونووین مالئات 173

اریترومایسین 175

اتامبوتول 177

 

F

فن بندازول 179

فلوکونازول 183

فلوسایتوزین (5 – فلوئوروسایتوزین) 186

فلومازنیل 189

فلونیکسین مگلوماین 191

فسفومایسین کلسیم + فروکتوز 1 و 6 دی فسفات 195

فوروسماید 198

G

جنتامایسین 200

گلایکوپیرولات 205

H

هالوپریدول 207

هیالورونیداز 210

هیدروکورتیزون 212

هیدروکسی‌زین 214

I

آیبوپروفن 217

اینترفرون 219

آیوداین (یُد) 222

آیوهگزول 224

آیرون دکستران (دکستران آهن) 226

آیزوفلوران 229

آیزونیازید 232

آیتراکونازول 234

آیورمکتین 240

K

کانامایسین 245

کائولین – پکتین 247

کتامین 250

کتوکونازول 254

کتوپروفن 257

L

لاکتولوز 260

لیوپرولید استات 262

لوامیزول 265

لِووتيروکسین 270

لیدوکائین 273

لینکومایسین 275

M

منیزیم سولفات 278

مبندازول 280

مدتومیدین 282

مدروکسی پروژسترون استات 286

ملوکسیکام 289

مپریدین 292

متیل پردنیزولون 295

متوکلوپراماید 298

مترونیدازول 301

میبولِرون 305

میکونازول 307

میدازولام 310

مینوسایکلین 313

موننسین 318

موکسی دکتین 320

N

نالوکسان 323

نالترکسان 325

نئومایسین 327

نورتریپتیلین 330

نيستاتين 332

O

اگزاسیلین 336

اُکس فندازول 339

اکسی تتراسایکلین 341

اکسی توسین 347

P

پانکرآتیک آنزیم (جایگزین) = پانکرلیپاز 349

پارومومایسین سولفات 352

پنی سیلامین 354

پنی سیلین G 356

فنوباربیتال 364

فنیل بوتازون 367

پی پراسیلین 371

پی پرازین 374

پلی میکسین B 377

پلی سولفاته گلایکوزآمینوگلایکانز (PSGAG) 379

پرالیدوکسیم کلراید 381

پرازیکوآنتل 384

پردنیزولون، پردنیزولون سدیم سوکسینات و پردنیزون 387

پریماکین 392

پروپوفول 394

پروستاگلاندین 2E 399

پایرانتل پاموآت 401

پایرترین (فرآورده‌های حاوی آن) 405

پایریمتامین 407

R

رانیتیدین 409

ریفابوتین 412

ریفامپین 414

رونیدازول 417

S

سلنیوم 420

سِوُفلوران 421

اسپکتینومایسین 424

استانوزولول 429

استرپتومایسین (دی هیدرواسترپتومایسین) 432

سوکرالفات 434

سولفاکلرپیریدازین، سولفادایمتوکسین، سولفامتازین (سولفادیمیدین) و سولفاکینوگزالین 437

T

تربینافین 443

تستوسترون 447

تتراسایکلین 451

تیابندازول 457

تیامولین 460

تیکارسیلین 463

تیلتامین زولازپام 467

توبرامایسین 470

تولترازوریل 474

تری متوپریم – سولفادیازین، تری متوپریم – سولفاداکسین و تری متوپریم – سولفامتوکسازول 476

تايلوزين 483

V

وِکورونیوم بروماید 487

ویتامین A 490

ویتامین A، 3D، E 492

ویتامین B کمپلکس 495

ویتامین 1B (تیامین) 497

ویتامین 12B (سیانوکوبالامین) 499

ویتامین C 501

ویتامین 3D 503

ویتامین E + سلنیوم 505

ویتامین 1K 508

X

زایلازین 512

Y

یوهمبین 515

 

منابع 518

Drug Classification Index 526

Index 534

 

 

 

 

 

 

 

فهرست گروه دارویی

 

عنوان     صفحه

 

A

1. داروهای ضد درد – ضدالتهابی (NSAID’S): 

- استیل سالیسیلیک اسید (آسپیرین) 4

- کارپروفن 63

- سلکوکسیب 74

- فلونیکسین مگلوماین 191

- آیبوپروفن 217

- کتوپروفن 257

- ملوکسیکام 289

- فنیل بوتازون 367

2. داروی ضد آرتریت:

- پلی سولفاته گلایکوز آمینوگلایکانز (PSGAG) 379

3. آنتی‌بیوتیک‌ها : 

- اَمیکاسین 11

- آموکسی‌سیلین 18

- آموکسی‌سیلین + کلاولانات 20

- آمپی‌سیلین 25

- آزیترومایسین 37

- کربنی‌سیلین 58

- سفازولین 65

- سفوتاکسیم 67

- سفوکسیتین 69

- سفتازیدیم 71

- سفتریاکسون 72

- سفالکسین 76

- سفالوتین 78

- سفرادین 80

- کلرامفنیکل 81

- کلرتتراسایکلین 89

- سیپروفلوگزاسین 97

- کلاریترومایسین 104

- کلیندامایسین 108

- کلوفازیمین 110

- سیکلوسرین 118

- دی هیدرواسترپتومایسین 140

- داکسی سایکلین 153

- انروفلوگزاسین 165

- اریترومایسین 175

- اتامبوتول 177

- فسفومایسین کلسیم + فروکتوز 1، 6 دی فسفات 195

- جنتامایسین 200

- آیزونیازید 232

- کانامایسین 245

- لینکومایسین 275

- مینوسایکلین 313

- نئومایسین 327

- اُگزاسیلین 336

- اکسی تتراسایکلین 341

- پارومومایسین سولفات 352

- پنی‌سیلین G 356

- پی‌پراسیلین 371

- پلی میکسین B 377

- ریفابوتین 412

- ریفامپین 414

- اسپکتینومایسین 424

- استرپتومایسین (دی هیدرواسترپتومایسین) 432

- سولفاکلرپیریدازین 437

- سولفادایمتوکسین 437

- سولفادیمیدین (سولفامتازین) 437

- سولفاکینوگزالین 437

- تتراسایکلین 451

- تیامولین 460

- تیکارسیلین 463

- توبرامایسین 470

- تری‌متوپریم – سولفادیازین 476

- تری‌متوپریم – سولفاداکسین 476

- تری‌متوپریم – سولفامتوکسازول 476

- تایلوزین 483

4. داروی ضد سرطان: 

- سیس پلاتین 102

5. داروهای ضد قارچ: 

- آمفوتریسین B 22

- کلوتریمازول 114

- اِنیل کونازول 163

- فلوکونازول 183

- فلوسایتوزین (5- فلوئوروسايتوزين) 186

- آیتراکونازول 234

- کتوکونازول 254

- میکونازول 307

- نیستاتین 332

- تربینافین 443

6. داروهای ضدالتهابی و ضدنقرس: 

- آلوپورینول 9

- کُلشی‌سین 116

7. داروهای ضدانگلی: 

- آمپرولیوم 27

- کارنیدازول 61

- کلروکین فسفات 87

- کلازوریل 106

- دیکلازوریل 132

- دی متریدازول 144

- فن بندازول 179

- آیورمکتین 240

- لوامیزول 265

- مبندازول 280

- مترونیدازول 301

- موننسین 318

- اُکس فندازول 339

- پی‌پرازین 374

- پرازیکوآنتل 384

- پریماکین 392

- پایرانتل پاموآت 401

- پایریمتامین 407

- رونیدازول 417

- تیابندازول 457

- تولترازوریل 474

8. داروی ضدویروسی: 

- آسیکلوویر 7

9. اُتاکوئید: 

- پروستاگلاندین 2E 399

10. داروهای سیستم اعصاب خودمختار (ANS): 

    1-10. آگونیست‌های گیرنده آدرنرژیک: 

- اپی نفرین 172

- مدتومیدین 282

- زایلازین 512

    2-10. آنتاگونیست‌های گیرنده آدرنرژیک: 

- آتی‌پامزول 31

- ارگونووین مالئات 173

- یوهمبین 515

    3-10. داروهای آنتی‌کولینرژیک :  

- آمینو پنتامید هیدروژن سولفات 14

- آتروپین سولفات 35

- گلایکوپیرولات 205

    4-10. شل‌کننده‌های عضلات: 

- آتراکوریوم بسیلات 33

- وِکورونیوم بروماید 487

    5-10. پادزهر ارگانوفسفاتی:

- پرالیدوکسیم کلراید 381

C

1. داروهای قلبی – عروقی: 

- دیگوکسین 136

- لیدوکائین 273

2. داروهای سیستم اعصاب مرکزی (CNS) : 

    1-2. بیهوش‌کننده‌ها (هوشبرها): 

- آیزوفلوران 229

- کتامین 250

- پروپوفول 394

- سِوُفلوران 421

- تیلتامین زولازپام 467

    2-2. ضدتشنج‌ها: 

- دیازپام 129

- میدازولام 310

- فنوباربیتال 364

    3-2. ضدافسردگی: 

- کلومی پرامین 112

- نورتریپتیلین 330

    4-2. پادزهر: 

- فلومازنیل 189

    5-2. داروی ضدجنون: 

- هالوپریدول 207

    6-2. داروی بیحس‌کننده موضعی :

- لیدوکائین 273

3. شلاته‌کننده‌ها :

 - کلسیم دی‌سدیم ادتات (EDTA) 53

- دِفری پرون 120

- دِفروگزامین 123

- دیمرکاپرول (BAL) 141

- دی‌ ام اس ای (DMSA) (مزو-2،3- ديمركاپتوسوكسينيك‌اسيد) 149

- پنی‌سیلامین 354

4. کورتیکوستروئیدها :

- بتامتازون 40

- دگزامتازون 125

- هیدروکورتیزون 212

- متیل پردنیزولون 295

- پردنیزولون 387

- پردنیزولون سدیم سوکسینات 387

- پردنیزون 387

D

1. ضدعفونی‌کننده‌ها :

- کلرهگزیدین 85

- آیوداین (یُد) 222

E

1. آنزیم : 

- هیالورونیداز 210

G

1. داروهای گوارشی :

- استیک اسید (سركه) 1

- بیسموت ساب سالیسیلات 42

- سایمتیدین 95

- سیساپراید 100

- کائولین – پکتین 247

- لاکتولوز 260

- منیزیم سولفات 278

- متوکلوپراماید 298

- پانکرآتیک آنزیم (جایگزین) = پانکرلیپاز 349

- رانیتیدین 409

- سوکرالفات 434

1. هورمون‌ها: 

- آدرنوكورتيكوتروپيك هورمون (کورتیکوتروپین) ACTH 5

- کوریونیک گنادوتروپین 93

- دی‌اتیل اِستیل بسترول (DES) 134

- لیوپرولید استات 262

- لِو تیروکسین 270

- مدروکسی پروژسترون استات 286

- میبولِرون 305

- اکسی توسین 347

- استانوزولول 429

- تستوسترون 447

I

1. محرک‌های ایمنی: 

- اینترفرون 219

- لوامیزول 265

2. حشره‌کش‌ها: 

- کرباریل 56

- پایرترین (فرآورده‌های حاوی آن) 405

N

1. ضددردهای افیونی (مخدری): 

- بوپرنورفین هيدروكلرايد 44

- بوتورفانول تارترات 46

- مپریدین 292

2. آنتاگونیست‌های افیونی (مخدری): 

- نالوکسان 323

- نالترکسان 325

R

1. مواد حاجب (رادیولوژی): 

- باریوم سولفات 39

- آیوهگزول 224

2. داروهای تنفسی: 

- استیل سیستئین 2

- آمینوفیلین 16

- دیفن‌هیدرامین 147

- دوکساپرام 151

- هیدروکسی‌زین 214

1. مکمل‌ها و عنصر کمیاب: 

- کلسیم بروگلوکونات 49

- کلسیم گلوبیونات 49

- کلسیم گلوکونات 49

- کلسیم گلوکونات / کلسیم لاکتات 49

- آیرون دکستران 226

- سلنیوم 420

U

1. داروی ادراری (مدّر): 

- فوروسماید 198

V

1. ویتامین‌ها: 

- آسکوربیک اسید 29

ویتامین A 490

ویتامین A، 3D، E 492

ویتامین B کمپلکس 495

ویتامین 1B (تیامین) 497

ویتامین 12B (سیانوکوبالامین) 499

ویتامین C 501

ویتامین 3D 503

ویتامین E + سلنیوم 505

ویتامین 1K 508

 


دسترسی سریع
پیوندها
تماس با پشتیبان سایت

تمامی حقوق این سایت برای سازمان انتشارات جهاددانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2021 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved